Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thuộc chi Dứa dại (Pandanus) ở Việt Nam
Mã số đề tài QTBG01.03/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Cơ quan phối hợp Viện Hàn lâm KH Bulgaria
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Vũ Đức Nam
Thời gian thực hiện 01/06/2020 - 30/06/2022
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Phát hiện những dữ liệu mới về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài Pandanus ở Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

Nghiên cứu về thành phần hóa học của hai loài thực vật thuộc chi dứa dại (Pandanus) là đã phân lập được mười ba hợp chất từ loài Pandanus tectorius và mười ba hợp chất từ loài Pandanus amaryllifolius. Trong số đó, ba hợp chất mới đã được phân lập từ loài P. tectorius và nhiều hợp chất khác lần đầu được phát hiện từ chi Pandanus. Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại (NMR, MS, ECD). Đánh giá hoạt tính chống oxi hóa và ức chế hình thành tinh thể calcium oxalate của các hợp chất cho thấy, hầu hết các hợp chất lignan đều thể hiện được khả năng quét gốc tự do DPPH và ức chế hình thành tinh thể calcium oxalate. Trong khi đó, các hợp chất alkaloid, các benzofuran và benzopyran được phân lập thể hiện các hoạt tính được thử nghiệm ở mức tương đối yếu.

Những đóng góp mới

Phân lập được 3 hợp chất mới từ phần trên mặt đất của cây dứa dại (Pandanus tectorius) và sáu hợp chất khác lần đầu tiên phân lập được từ chi Pandanus.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
[1] Tsvetelina Doncheva, Nadezhda Kostova, Radostina Toshkovska, Stefan Philipov, Vu Duc Nam∗, Nguyen Tien Dat, Nguyen Quang Trung, Do Hoang Giang, Dang Viet Hau. Alkaloids from Pandanus amaryllifolius and Pandanus tectorius from Vietnam and their anti-inflammatory properties. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences (2022) 75 (6), 812-820.
[2] Do Hoang Giang, Truong Thi Lien, Dang Viet Hau, Vu Duc Nam, Nguyen Thi Thu Thuy, Nguyen Tien Dat. Calcium oxalate crystallizing inhibition of extracts from several Pandanus species in Vietnam. Journal of Medicinal Materials (2022) (đã chấp nhận đăng).
- Các sản phẩm: Báo cáo thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 2 loài thuộc chi Pandanus
- Đào tạo: 01 Thạc sĩ

 

Ảnh nổi bật đề tài
1679544929827-209.png