Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tổng hợp, các đặc trưng hóa lý và hoạt tính sinh học của các phức chất của kim loại chuyển tiếp mang phối tử azometin và hiđrazon
Mã số đề tài QTRU01.08/21-22
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Cơ quan phối hợp Đại học Tổng hợp miền Nam Liên bang Nga
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Thu Trang và GS.TS. Lukov Vladimir Victorovich
Thời gian thực hiện 01/06/2021 - 30/06/2023
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của nhiệm vụ là tổng hợp thành công phức đơn nhân và đa nhân của các kim loại chuyển tiếp nhóm d với các phối tử linh hoạt chứa dẫn xuất của azometin và hiđrazon trên nền spiropyran.
Đào tạo đội ngũ cán bộ, giúp nhóm nghiên cứu trong nước có điều kiện tiếp cận với những hướng nghiên cứu mới và những thiết bị tiên tiến trên thế giới.

 

Kết quả chính của đề tài

- Đã tổng hợp được phức chất với ion kim loại chuyển tiếp Cu, Co, Ni bằng phương pháp tổng hợp hóa học. Các đặc trưng, tính chất của phức chất tổng hợp được được đánh giá bằng phương pháp hiện đại: FTIR, UV-Vis, NMR,... Đặc biệt hoạt tính sinh học của phức chất được đánh giá bằng phương pháp DPPH và thử độc tính tế bào.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đề tài.
- Củng cố, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện Kỹ thuật nhiệt đới với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Đại học Tổng hợp miền Nam Liên bang Nga.

 

Những đóng góp mới

Đã tổng hợp được phức chất với ion kim loại chuyển tiếp Cu, Co, Ni bằng phương pháp tổng hợp hóa học và đánh giá các đặc trưng, tính chất và hoạt tính sinh học của chúng.

*** Sản phẩm cụ thể giao nộp:
- Các bài báo đã công bố:
+ X. T. Nguyen, A. O. Bulanov, V. V. Lukova, G. Borodkin, T. T. T. Nguyen, L. D. Tran, H. D. Vu, B. N. Duong, V. A. Lazarenko, and I. N. Shcherbakov, Study of the Schiff Base to Enamine-Ketone Rearrangement upon Condensation of Formyl Functionalized 2-Oxaindane Series, Russian Journal of General Chemistry, Vol. 93, No. 1, pp. 215–226, 2022.
+ X. T. Nguyen, A. A. Zantman, A. O. Bulanov, T. T. T. Nguyen, L. D. Tran, H. D. Vu, B. N. Duong, V. A. Lazarenko, and I. N. Shcherbakov, Enaminoketones: Functional Derivatives Based on 7-Hydroxy-3′,3′-dimethyl-3′H-spiro[chromen-2,1′-isobenzofuran]-8-carbaldehyde with Aromatic Amines. Physicochemical Studies and Biological Activity, Russian Journal of General Chemistry, Vol. 93, No. 5, pp. 1028–1039, 2023.
+ Xuyen Nguyen Thi, Anastatsiya A. Zantman, Antony O. Bulanov, Trang Thu Nguyen Thi, Lam Dai Trang, Hoang Dinh Vu, Bang Nghia Duong, Igor N. Scherbakov, Synthesis, physicalchemcical properties and citotoxyc activity of 7-hydroxy-3,3’-dimetyl-3’H-spiro[chromene-2,1’-iso-benzofuran]-8-carbaldehydethiosemicarbazones, УДК, 65(91), 60-64, 2023.
- Đào tạo: Hướng dẫn 01 cử nhân

 

 

Kiến nghị

Đề tài đã tổng hợp được phức chất với ion kim loại chuyển tiếp Cu, Co, Ni bằng phương pháp tổng hợp hóa học và đánh giá các đặc trưng, tính chất và hoạt tính sinh học của chúng. Thông qua đề tài, nhóm nghiên cứu đã được hợp tác với Đại học Tổng hợp miền Nam Liên bang Nga và nâng cao trình độ trong tổng hợp phức. Chúng tôi rất mong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN nghiệm thu đề tài và ủng hộ để tiếp tục phát triển hợp tác này.

Ảnh nổi bật đề tài
1715055724922-thutrang.jpg