Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực bể Phú Khánh và lân cận bằng tài liệu địa vật lý
Mã số đề tài QTRU02.01/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Cơ quan phối hợp Phân viện Viễn Đông- Viện Hàn lâm khoa học Liên Bang Nga.
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Trần Tuấn Dũng và TS. Kulinich Ruslan Grigorievich
Thời gian thực hiện 01/06/2020 - 31/05/2023
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
- Tiếp thu các nguồn số liệu và phương pháp minh giải tài liệu trọng lực (giữa IMGG-POI) áp dụng trong nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ Trái đất.
- Làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc sâu vỏ Trái đất (cấu trúc đứt gãy) khu vực bể Phú Khánh và lân cận.

 

Kết quả chính của đề tài
- 01 sơ đồ ‘Sơ đồ cấu trúc đứt gãy khu vực bể Phú Khánh và lân cận’, dạng số, tỷ lệ 1:250.000.  
- Công bố 03 bài báo, trong đó 01 bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục SCIE, 01 bài công bố trên tạp chí thuộc danh mục Scopus; 01 bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục VAST2. 
- Đào tạo 01 thạc sỹ (ThS. Trần Tuấn Dương).
Những đóng góp mới
- Duy trì quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai Viện IMGG-POI. Nâng cao năng lực nghiên cứu địa chất - địa vật lý biển cho các cán bộ khoa học của Viện Địa chất và Địa vật lý biển.
Tiếp thu các nguồn số liệu và phương pháp hiện đại trong xử lý minh giải tài liệu địa chất-địa vật lý giữa POI-IMGG phục vụ cho nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái đất.
Ảnh nổi bật đề tài
1712127343123-31.png