Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính ức chế enzym xanthin oxidase và tạo chế phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh Gút của củ Ráy dại (Alocasia odora K. Koch)
Mã số đề tài VAST04.09/21-22
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Thời gian thực hiện 01/01/2021 - 31/12/2023
Tổng kinh phí 600 million VND
Xếp loại Đạt loại A
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu được thành phần hóa học của củ Ráy dại (Alocasia odora K. Koch).
- Tạo được chế phẩm có tác dụng ức chế enzym xanthine oxidase (in vitro) và hạ axit uric trên chuột thực nghiệm (in vivo) nhằm hỗ trợ điều trị bệnh Gút.

Kết quả chính của đề tài

- Về mặt hóa học: Đã nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzym xanthine oxidase (in vitro) và hạ axit uric trên chuột thực nghiệm (in vivo) của củ Ráy dại (Alocasia odora K. Koch).
+ Đã phân lập và xác định được cấu trúc của 07 hợp chất bao gồm: Alocasin A (AO1), Hyrtiosin B (AO2), β-sitosterol (AO3), β-sitosterol β-D-glucoside (AO4), Hyrtiosulawesine (AO5), myristic acid (AO6) và cis-p-hydroxycinamic acid (AO7) từ cặn chiết EtOAc và MeOH của củ Ráy dại (Alocasia odora K. Koch).
+ Đã đánh giá hoạt tính ức chế enzym XO, enzym alpha glucosidase và sản sinh NO của các cặn chiết và hợp chất sạch AO1-AO7. Kết quả thử nghiệm cho thấy các hợp chất alcaloid thể hiện hoạt tính ức chế enzym alpha glucosidase mạnh với giá trị IC50 từ 5.25±0.32 đến 29.59±3.7 µM, tác dụng  ức chế enzym XO ở mức khá với giá trị IC50 từ 44.34±2.15 đến 93.29±4.7 µM và tác dụng  ức chế sản sinh NO ở mức trung bình với giá trị IC50 163.3±11.7 đến 294.9±9.8 µM.
+ Đã nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng hạ axit uric trên chuột thực nghiệm của chế phẩm AO. Kết quả cho thấy, mức liều 5000 mg/kg thể trọng không gây chết động vật thí nghiệm theo đường uống và mức liều 500 mg/kg có tác dụng hạ 26.31% hàm lượng acid uric máu  so với mô hình bệnh.
- Về mặt ứng dụng: Đã xây dựng quy trình tạo chế phẩm AO là hỗn hợp giầu alcaloid với hàm lượng 44,95 %, có hoạt tính ức chế enzyme XO với giá trị IC50 là 18.56±1.2 µg/mL và tiêu chuẩn cơ sở cho chế phẩm này.

Những đóng góp mới

- Lần đầu tiên loài Ráy dại được đánh giá hoạt tính ức chế enzym xanthine oxidase, enzym alpha glucosidase và sản sinh NO trên mô hình invitro và tác dụng hạ axit uric trên mô hình invivo.

Kiến nghị

Với những kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ thực hiện đề tài kính đề nghị Viện HLKHCN Việt Nam và Viện Hóa học giúp đỡ để tiếp tục phát triển đề tài theo hướng nghiên cứu ứng dụng, tạo chế phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng trong tương lai.

Ảnh nổi bật đề tài
1708575126320-148.png