Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thuốc trừ sâu sinh học
Mã số đề tài QTLA01.01/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung
Cơ quan phối hợp Viện Khoa học Quốc gia Lào
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Lê Cảnh Việt Cường
Thời gian thực hiện 01/04/2020 - 30/04/2023
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Tăng cường hợp tác khoa học giữa 2 đơn vị nói riêng và giữa 2 nước nói chung trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng.
- Xác định được loại nấm côn trùng có khả năng diệt sâu hại cây trồng nhằm phát triển thuốc trừ sâu sinh học trong nông nghiệp.

Kết quả chính của đề tài

Đề tài đã thu được 20 mẫu châu chấu (Oxya chinensis) hại lúa có dấu hiệu bị nhiễm nấm ở phường Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đã phân lập được 37 chủng vi nấm trên đĩa PDA. Trong đó, 12 chủng nấm (NL1-NL12) có đặc điểm hình thái khuẩn lạc khác nhau. Đã đánh giá hoạt tính diệt châu chấu (Oxya chinensis), qua đó xác định được các chủng NL3, NL4 và NL12 có tác dụng gây bệnh cao nhất đối với châu chấu non với tỷ lệ chết lần lượt là 87,73%, 89,81%, và 100% sau 15 ngày thử nghiệm. Đã định danh các chủng nấm có hoạt tính cao lần lượt là Aspergillus tamarii, Beauveria bassiana và Metarhizium anisopliae. Đã lên men lượng lớn và khảo sát thành phần hóa học của chủng nấm Aspergillus tamarii NL3, qua đó đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 5 hơp chất phân lập được gồm: griseofulvin (1), isogriseofulvin (2), cytochalasin J (3), solasonine (4) và solamargine (5).

 

Những đóng góp mới

Đã phân lập và xác định được ba chủng nấm có hoạt tính diệt sâu hại mạnh (Aspergillus tamarii, Beauveria bassiana và Metarhizium anisopliae) từ mẫu châu chấu hại lúa thu ở Thừa Thiên Huế;
Đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học 5 hợp chất từ chủng nấm Aspergillus tamarii gồm griseofulvin (1), isogriseofulvin (2), cytochalasin J (3), solasonine (4) và solamargine (5). Trong đó, hợp chất 1-4 lần đầu tiên được phân lập từ chi Aspergillus và hợp chất 5 lần đầu tiên được phân lập từ loài Aspergillus tamarii

*** Sản phẩm cụ thể giao nộp:
- Các bài báo đã công bố:
1, Le Canh Viet Cuong, Bakeo Souvannalath, Tran Phuong Ha, Le Quynh Lien, Vu Thi Thanh Tam, Pham Thi Thuy Hoai, Hoang Le Tuan Anh, Ton That Huu Dat (2022). Isolation and screening of entomapathogenic fungi against the grasshopper Oxya chinensis (Orthoptera: Acrididae) from rice fields in Thua Thien Hue, Vietnam. Biodiversitas, 23, 9, 4906-4911.
2, Dat Ton That Huu, Ha Tran Phuong, Phan Thi Diem Tran, Bakeo Souvannalath, Hieu Le Trung, Duc Viet Ho and Cuong Le Canh Viet (2022). Secondary metabolites from the grasshopper derived entomopathogenic fungus Aspergillus tamarii NL3 and Their biological activities. Natural Product Communications, 17, 12, 1-5 (doi: 10.1177/1934578X221141548).
- Đào tạo: Góp phần đào tạo sinh viên Hà Thị Thanh Trúc, ngành Sư phạm Hóa học thực hiện khóa luận “Khảo sát thành phần hóa học chủng nấm Aspergillus sp. phân lập được từ côn trùng hại lúa”

Ảnh nổi bật đề tài
1701852025817-T10 vietcuong.png