Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài dây mật (Derris elliptica (Wall.) Benth)
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2020-HH12
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Bùi Thị Thu Trang
Thời gian thực hiện 01/09/2020 - 30/09/2022
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xác định được một số thành phần hóa học chính của loài Derris elliptica
- Đánh giá được hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định và hoạt tính ức chế sản sinh NO trên tế bào RAW264.7 của các hợp chất phân lập từ loài Derris elliptica.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Thu được 500 g cặn chiết methanol và các phân đoạn chiết khác gồm hexane (2.3 g), dichloromethane (8.5 g), ethyl acetate (83 g), và phân đoạn nước của loài D. elliptica
- Phân lập được 20 hợp chất từ phần thân của loài D. Elliptica
- Xác định được cấu trúc hóa học của 17 hợp chất từ phần thân của loài D. Elliptica, trong đó có 7 hợp chất mới và 10 hợp chất đã biết.
- Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của 17 hợp chất phân lập đã xác định cấu trúc trên 07 chủng vi sinh vật kiểm định gồm 3 chủng vi khuẩn Gram(–) (Escherichia coli ATCC25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC27853, Salmonella. enterica ATCC12228), 3 chủng Gram(+) (Enterococcuc. faecalis ATCC13124, Stapphylococus aureus ATCC25923, Bacillus cereus ATCC 13245), 1 chủng Nấm men (Candida albicans ATCC10231). Kết quả phát hiện 13 hợp chất thể hiện tốt tác dụng kháng nấm, một vài hợp chất thể hiện tác dụng chọn lọc trên một hoặc một vài chủng vi sinh vật thử nghiệm.
- Đánh giá hoạt tính kháng viêm của các hợp chất đã xác định cấu trúc dựa trên khả năng ức chế sản sinh NO ở tế bào RAW264.7, có ba hợp chất thể hiện hoạt tính tốt.

Những đóng góp mới

- Phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 07 hợp chất mới từ loài D. elliptica
- Đánh giá tác dụng kháng vi sinh vật kiểm định và ức chế sản sinh NO của 07 hợp chất mới

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
-Bài báo SCIE (02 bài báo)
+ Bui Thi Thu Trang, Nguyen Thi Huong, Nguyen Tuan Anh, Phan Thi Thanh Huong, Nguyen Xuan Nhiem. Three new rotenoids from the stems of Derris elliptica and their anti-microbial activity, Natural Products Research, ISSN: 1478-6419/1478-6427, IF 2.488 (2021).
+ Bui Thi Thu Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Thanh Mai, Nguyen Tuan Anh, Phan Van Kiem. Three new glycosides from the stems of Derris elliptica, Natural Product Communications, ISSN: 1934-578X/1555-9475, IF 1.496 (2021).
-Bài báo SCOPUS (01 bài báo)
+ Bui Thi Thu Trang, Phan Thi Thanh Huong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Thuc Linh, Phan Van Kiem, Nguyen Xuan Nhiem. A new lignanamide from the stems of Derris elliptica (Wall.) Benth with antimicrobial and anti-inflammatory activities, Vietnam Journal of Chemistry, ISSN: 2525-2321/2572-8288.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+Báo cáo phân lập 20 hợp chất từ loài D. ellipica (01 Báo cáo khoa học, lưu giữ tại Viện Hóa sinh biển)
+Cấu trúc hóa học của 17 hợp chất và bộ dữ liệu phổ của 20 hợp chất phân lập được (01 Báo cáo khoa học, lưu giữ tại Viện Hóa sinh biển)
+Báo cáo kết quả đánh giá tác dụng kháng vi sinh vật kiểm định, tác dụng ức chế sản sinh NO trên tế bào RAW264.7 (01 Báo cáo khoa học, lưu giữ tại Viện Hóa sinh biển)
+Báo cáo tổng kết đề tài: 01 báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài, lưu giữ tại Viện Hóa sinh biển.

Kiến nghị

Mở rộng các nghiên cứu sâu hơn, nghiên cứu ứng dụng của loài D. elliptica theo định hướng kháng nấm và/hoặc kháng khuẩn.
Nghiên cứu thêm về các hoạt tính sinh học khác như hoạt tính kháng sâu bệnh, gây độc tế bào ung thư đối với 3 hợp chất rotenoid có cấu trúc mới.

Ảnh nổi bật đề tài
1679974910638-3.jpg