Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, đánh giá biến động các bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định, Ninh Bình phục vụ sử dụng hợp lý lãnh thổ
Mã số đề tài UQĐTCB.04/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Dự án điều tra cơ bản
Họ và tên Vũ Văn Hà
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 1.000 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng được bộ tư liệu về hiện trạng, biến động các bãi bồi ven biển các tỉnh Nam Định, Ninh Bình và các tai biến liên quan do tác động tự nhiên và nhân sinh.
- Đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý các bãi bồi phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng ven biển các tỉnh Nam Định và Ninh Bình.

 

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về trầm tích và xác định được biến động về hình thái địa hình và môi trường trầm tích các bãi bồi ven biển Nam Định, Ninh Bình.
- Về ứng dụng: Kết quả đánh giá biến động có thể phục vụ cho quy hoạch và quản lý sử dụng hợp lý lãnh thổ.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

Các bài báo đã công bố (liệt kê)
* Change in sedimentary environment at Kim Son coastal plain
- Ninh Binh. Vietnam Journal of Marine Science and Technology. 2021
* Đặc điểm tướng trầm tích Holocen châu thổ ngầm Sông Hồng qua lỗ khoan KMB.NĐ19.03. Tạp chí Địa chất. 2020
* Evolution of Holocene incised-valley fills in the Ba Lat river mouth of the Red River Delta. Tạp chí Các khoa học về Trái đất (chấp nhận đăng)
* Diễn biến phát triển và biến động đường bờ cửa Ba Lạt (Sông Hồng) trong hơn 100 năm qua phân tích tài liệu địa hình và ảnh vệ tinh đa thời gian (1912-2020). Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị Các Khoa học về Trái đất và phát triển bền vững 2020.
Các sản phẩm Khoa học công nghệ
* Bộ dữ liệu kết quả điều tra hiện trạng, biến động các bãi bồi ven biển tỉnh Nam Định và Ninh Bình
* Bản đồ biến động các bãi bồi tỷ lệ 1:50.000  và báo cáo thuyết minh kèm theo
* Các giải pháp sử dụng hợp lý các bãi bồi phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng ven biển các tỉnh Nam Định và Ninh Bình.

Những đóng góp mới

-    Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về trầm tích các bãi bồi ven biển
-    Xây dựng được bản đồ biến động về địa hình và môi trường trầm tích, xu thế phát triển các bãi bồi

Ảnh nổi bật đề tài
1663574505371-56.png