Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về bảo vệ và bảo tồn các di sản thiên nhiên ở Việt Nam
Mã số đề tài BSTMV.8/16-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Thuộc Danh mục đề tài Dự án sưu tập bộ mẫu vật quốc gia và qui hoạch hệ thống bảo tàng
Họ và tên Nguyễn Thiên Tạo
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm PGS.TS
Tổng kinh phí 4.000 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá được hiện trạng các di sản thiên nhiên ở Việt Nam.
- Xây dựng được cơ sở khoa học để đánh giá việc bảo vệ, bảo tồn các di sản thiên nhiên ở Việt Nam.
- Đề xuất giải pháp bảo vệ, bảo tồn và khai thác sử dụng di sản thiên nhiên phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: hệ thống CSDL đa dạng, sát thực về mạng lưới DSTN ở Việt Nam và những luận cứ khoa học về việc bảo vệ, bảo tồn DSTN đi đôi với phát triển bền vững và bảo vệ môi sinh, chắc chắn sẽ là những tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho các cấp quản lý, cũng như cho các cơ quan nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ sử dụng vào các mục đích khác nhau phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là cách tiếp cận tổng thể về sự gắn kết giữa bảo tồn và phát triển bền vững DSTN ở Việt Nam.
- Về ứng dụng: đề xuất xây dựng hệ thống “bảo tàng nguyên địa”chắc chắn sẽ góp phần nâng cao năng lực và phát triển hệ thống bảo tàng thiên nhiên của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, cơ quan chủ trì thực hiện đề tài. Đối với các địa phương có DSTN, cũng như các Khu bảo tồn và CVĐC, kết quả nghiên cứu của dự án sẽ làm cho cộng đồng hiểu rõ mục đích và tầm quan trọng của việc bảo vệ, bảo tồn DSTN, cũng như những lợi ích mà công tác bảo tồn mang lại cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của vùng lãnh thổ.

Những đóng góp mới

- Nghiên cứu bổ sung dữ liệu và đánh giá được hiện trạng bảo vệ, bảo tồn các di sản thiên nhiên về sinh vật, địa chất, cảnh quan ở các Khu DSTN, Khu dự trữ sinh quyển và ở các Vườn Quốc gia ở Việt Nam. 
- Xây dựng cơ sở khoa học cho bảo vệ và bảo tồn các DSTN ở Việt Nam.
- Đề xuất các giải pháp trong việc xây dựng, bảo vệ, bảo tồn DSTN ở Việt Nam

Kiến nghị
- Nghiên cứu, chuyển giao cho các bộ ngành, cơ quan liên quan làm cơ sở thực hiện công tác quản lý hiệu quả. 
- Đưa toàn bộ cơ sở dữ liệu của DATP lên hệ thống thông tin do Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam quản lý. Đồng thời, tạo môi trường mở và có biện pháp quản lý để có thể thu thập các thông tin do các nhà khoa học, các cơ quan quản lý hoặc các cá nhân đóng góp về DSTN ở Việt Nam. 
Ảnh nổi bật đề tài
1593664099722-Ếch cây helenae.JPG