Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo sơn chống tĩnh điện bền cơ lý trên cơ sở epoxy kết hợp với nanocompozit polyme dẫn/silica
Mã số đề tài ĐLTE00.05/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên Nguyễn Anh Sơn
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm TS
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
Chế tạo được hệ sơn epoxy chống tĩnh điện, bền cơ lý, chất lượng cao định hướng ứng dụng ngăn chặn hiện tượng nhiễm điện, tĩnh điện và phóng điện trong các nhà  xưởng điện, điện tử và phòng thí nghiệm.
Kết quả chính của đề tài
- Về công nghệ: Đưa ra quy trình chế tạo hệ sơn chống tĩnh điện trên cơ sở nhựa epoxy kết hợp với phụ gia nanocompozit polyme dẫn/silica.
- Về khoa học: 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế (Journal of Coatings Technology and Research), 02 bài báo đăng trên tạp chí uy tín trong nước (Vietnam Journal of Chemistry và Communication in Physics)
- Về ứng dụng: sản phẩm sơn chống tĩnh điện có thể được dùng trong các phòng máy kỹ thuật hoặc các kho chứa hóa chất dễ gây cháy nổ.
Nanocompozit Polyanilin/silica
Màng sơn epoxy hệ nước chứa nanocompozit Polyanilin/silica
Thử nghiệm thi công tại Phòng Kho thuộc công trình nhà xưởng, Công ty TNHH sản xuất điện tử PCB Cát Tường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh
Những đóng góp mới

Đưa phụ gia dẫn điện polyme dẫn/silica vào trong epoxy hệ nước nhằm tạo ra sản phẩm sơn sàn kỹ thuật có khả năng chống hiện tượng tĩnh điện.

Sản phẩm lưu trữ

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
+ A.S. Nguyen, T.D. Nguyen, T.T. Thai, A.T. Trinh, G.V. Pham, H. Thai, D.L. Tran, T.X.H. To, D.T. Nguyen. Synthesis of conducting PANi/SiO2 nanocomposites and their effect on electrical and mechanical properties of antistatic waterborne epoxy coating, Journal of Coatings Technology and Research, 17 (2020) 361-370.
+ Nguyen Thuy Duong, Thai Thu Thuy, Do Quang Tham, Tran Thi Mai, Nguyen Thi Thu Trang, Pham Gia Vu, Nguyen Anh Son. Preparation and characterization of waterborne epoxy coatings containing conductive PANi/silica nanoparticles, Vietnam Journal of Chemistry, 58 (2) (2020) 206-211.
+ Thai Thu Thuy, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Thi Thu Trang, Pham Gia Vu, Tran Dai Lam, Nguyen Anh Son. Effect of polypyrrole on the electrical, dielectrical and mechanical properties of waterborne epoxy coating, Communication in Physics, 30 (1) (2020) 11-18.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
+ A.S. Nguyen, T.D. Nguyen, T.T. Thai, A.T. Trinh, G.V. Pham, H. Thai, D.L. Tran, T.X.H. To, D.T. Nguyen. Synthesis of conducting PANi/SiO2 nanocomposites and their effect on electrical and mechanical properties of antistatic waterborne epoxy coating, Journal of Coatings Technology and Research, 17 (2020) 361-370.
+ Nguyen Thuy Duong, Thai Thu Thuy, Do Quang Tham, Tran Thi Mai, Nguyen Thi Thu Trang, Pham Gia Vu, Nguyen Anh Son. Preparation and characterization of waterborne epoxy coatings containing conductive PANi/silica nanoparticles, Vietnam Journal of Chemistry, 58 (2) (2020) 206-211.
+ Thai Thu Thuy, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Thi Thu Trang, Pham Gia Vu, Tran Dai Lam, Nguyen Anh Son. Effect of polypyrrole on the electrical, dielectrical and mechanical properties of waterborne epoxy coating, Communication in Physics, 30 (1) (2020) 11-18.

Địa chỉ ứng dụng

Phòng Kho thuộc công trình nhà xưởng, Công ty TNHH sản xuất điện tử PCB Cát Tường, Hòa Đình, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Kiến nghị

Từ kết quả của đề tài, chủ nhiệm nhiệm vụ mong muốn tiếp tục phát triển hệ epoxy nước chống tĩnh điện để có thể thương mại hóa trong thời gian tới.

Ảnh nổi bật đề tài
1591762098702-anh 41 1.png