Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (bổ sung kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của NSTW đợt 2 năm 2022)
2022 1963/QĐ-VHL 23/11/2022
2
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (đợt 2)
2022 1069/QĐ-VHL 27/06/2022
3
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (điều chỉnh đợt tháng 10 năm 2021)
2021 2152/QĐ-VHL 07/12/2021
Xem tiếp >>
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (điều chỉnh thường xuyên giao tự chủ, điều chỉnh tháng 10 và tháng 11 năm 2022)
2022 16/11/2022
2
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết quý III/2022
2022 13/10/2022
3
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách đến hết Quý II.2022
2022 15/07/2022
Xem tiếp >>
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Không có dữ liệu!
Không có dữ liệu!
Không có dữ liệu!
Xem tiếp >>
Tổng hợp tình hình công khai

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 (đợt 3)
2022 1382/QĐ-VHL 19/08/2022
2
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2022
2022 429/QĐ-VHL 31/03/2022
3
Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (đợt 2)
2021 1561/QĐ-VHL 29/09/2021
Xem tiếp >>