Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu sử dụng các chất/nhóm chất chìa khóa có nguồn gốc từ dược liệu phục vụ xác định dược liệu kém chất lượng.
Mã số đề tài VAST.TĐNDTP.05/19-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài, dự án trọng điểm cấp Viện HLKHCNVN
Họ và tên TS. Trần Thị Hồng Hạnh
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 7.500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-  Phát hiện được các chất/nhóm chất chìa khóa từ một số dược liệu điển hình
-  Sử dụng các chất/nhóm chất chìa khóa kết hợp với công cụ hóa thống kê trong đánh giá chất lượng dược liệu

Kết quả chính của đề tài

- Đã tiến hành thu thập và nghiên cứu hóa học 06 mẫu dược liệu, trong đó phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 75 hợp chất từ 06 loài dược liệu.
- Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào trên 03 dòng tế bào ung thư in vitro của các hợp chất phân lập được từ 06 loài dược liệu nghiên cứu.
- Xây dựng 03 quy trình phân lập các hợp chất chính từ 03 dược liệu nghiên cứu.
- Bước đầu áp dụng phương pháp hóa thống kê để đánh giá chất lượng dược liệu.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố: 02 bài báo chuyên ngành quốc tế SCI-E và 01 bài báo chuyên ngành quốc gia
+ Tran Thi Hong Hanh, Le Ngoc Anh, Nguyen Quang Trung, Tran Hong Quang, Do Hoang Anh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh. Cytotoxic phenolic glycosides from the seeds of Senna tora. Phytochemistry Letters 45 (2021) 190 –194.
+ Tran Thi Hong Hanh, Pham Thi Cham, Do Hoang Anh, Nguyen The Cuong, Nguyen Quang Trung, Tran Hong Quang, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh. Dammarane-type triterpenoid saponin from the buds of Panax pseudoginseng with cytotoxic activity. Natural Product Research (đã chấp nhận)
+ Trần Thị Hồng Hạnh, Phạm Thị Châm, Đỗ Hoàng Anh, Đặng Việt Cường, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoài Nam, Trần Hồng Quang. Alcaloid iridoid glycosid và bis-iridoid glycoside từ rễ cây Tục đoạn. Tạp chí Dược liệu tập 26, số 4/2021, trang 211-216.
- Các sản phẩm khác (nếu có): 03 quy trình phân lập hợp chất, bộ số liệu nghiên cứu thành phần hóa học 06 loài dược liệu

Những đóng góp mới

Đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 06 hợp chất mới từ 02 loài dược liệu.

Ảnh nổi bật đề tài
1669188234706-129.jpg