Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của hạt vải (Litchi chinensis Sonn.) và hạt nhãn (Dimocarpus longan Lour.)
Mã số đề tài QTBY01.06/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Cơ quan phối hợp Quỹ Nghiên cứu cơ bản Belarus
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Minh Hằng
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Kết hợp với phía đối tác Belarus nghiên cứu - Phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất từ hạt nhãn và hạt vải.

Kết quả chính của đề tài

- Đã phân lập và xác định được cấu trúc của 9 chất từ hạt nhãn là (2S, 3R)-4E-dehydrochebulic acid trimethyl ester (DLE1), methyl galate (DLE2), gallic acid (DLE3), methyl previfolin carboxylate  (DLE4), ellagic acid (DLE5), (-)-epicatechin (DLE6), isoquercitrin (DLE7), citrulloside (DLE8) và daucosterol (DLE9).
- Đã phân lập và xác định được cấu trúc của 5 chất từ hạt vải là 3-oxotirucalla-7,24-dien-21-oic acid (LCE1), citrulloside (LCE2), protocatechuic acid (LCE3), proanthocyanidin A2 (LCE5) và (-)-epicatechin (LCE6).
- Đã đánh giá một số hoạt tính sinh học của các cặn chiết điều chế từ hạt nhãn và hạt vải. Cặn chiết ethyl acetate (DLE) của hạt nhãn có phổ hoạt tính rộng nhất thể hiện các hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, chống ôxi hóa, thủy phân fibrin và ức chế enzyme tyrosinase.
- Đã đánh giá hoạt tính enzyme thủy phân đĩa fibrin của 04 chất phân lập từ hạt nhãn và hạt vải. Chất DLE4 có hoạt tính cao nhất đạt 83,00±1,39 IU/mg, theo sau là LCE3 đạt 65,00±1,24 IU/mg và  DLE1 đạt 39,10 ±0,66 IU/mg.
Phát triển hợp tác: Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Viện Hóa sinh biển với Vườn Thực vật Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học Belarus.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Thi Minh Hang Nguyen, Thi Tu Oanh Nguyen, Nguyen Thanh Le, Elena V. Spyridovich, Van Hung Nguyen, Van Minh Chau, Preliminary observation on the fibrinolytic activity of longan (Dimocarpus longan Lour.) seed, Chemistry of Natural Compounds, 57(5), 945-948, 2021.
+ Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Tú Oanh, Lê Nguyễn Thành
Trần Hữu Giáp, Elena Spyridovich, Châu Văn Minh, Nghiên cứu một số hoạt tính sinh học của hạt vải và hạt nhãn, Tạp chí Y Dược học, số 6 tháng 10/2020, 78-82, 2020.
+ Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Tú Oanh, Lê Nguyễn Thành,
Trần Hữu Giáp, Elena Spyridovich, Nghiên cứu thành phần hóa học cặn chiết ethyl acetat của hạt vải, Tạp chí Y Dược học, số 10 tháng 12/2020,76-81, 2020.
-    Các sản phẩm cụ thể: Các chất đã phân lập, báo cáo tổng kết được lưu giữ tại Viện Hóa sinh biển
-    Các sản phẩm khác: Đào tạo 01 cử nhân

Những đóng góp mới

- Đã phân lập được chất citrulloside (LCE2, DLE8) và chất (2S, 3R)-4E-dehydrochebulic acid trimethyl ester (DLE1) lần đầu tiên từ cây nhãn và cây vải.
- Các cặn chiết và chất phân lập từ hạt vải và hạt nhãn lần đầu tiên được đánh giá hoạt tính enzyme thủy phân fibrin.

Ảnh nổi bật đề tài
1646118542939-5. ntmhang.png