Thông tin Đề tài

Tên đề tài Tổng hợp các dẫn xuất pyrophosphate có tiềm năng ức chế enzyme ecto-5’-nucleotidase
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2017/HH17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sĩ
Họ và tên Nguyễn Văn Tài
Thời gian thực hiện 01/08/2017 - 31/08/2020
Tổng kinh phí 462 triệu đồng gồm cả học bổng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Sàng lọc ảo in silico nhằm xác định các hợp chất có tiềm năng ức chế enzyme ecto-5'-nucleotidase (CD73).
- Tổng hợp các dẫn xuất pyrophosphate có tiềm năng ức chế enzyme ecto-5'-nucleotidase.
- Đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất tổng hợp được với enzyme CD73.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
+ Đã thiết kế các hợp chất pyrophosphate mới có tiềm năng ức chế enzyme CD73 và sàng lọc dựa trên mô hình in silico để tiến hành lựa chọn các mục tiêu tiềm năng cho quá trình tổng hợp.
+ Đã tổng hợp được 4 hợp chất pyrophosphate mới: hợp chất [1H-1,2,3-triazole-4-(1-methoxy-3-methyl-9H-carbazole)]phosphinyl-methylphosphonate (trisodium salt) (12), [1H-1,2,3-triazole-4-(4-methoxycoumarin)phosphinyl]-methylphosphonate (trisodium salt) (13), [1H-1,2,3-triazole-4-(10-methylcaridin-9(10H)-one)phosphinyl]-methylphosphonate (trisodium salt) (14) và [1H-1,2,3-triazole-4-(1-methoxy-3,9-dimethyl-9H-carbazole)phosphinyl]-methylphosphonate (trisodium salt) (15).
+ Đã đánh giá hoạt tính ức chế enzyme CD73 của các hợp chất pyrophosphate 12-15. Kết quả cho thấy hợp chất 13 có khả năng ức chế hoạt động của enzyme CD73 ở mức trung bình.
+ Đã sử dụng mô hình sàng lọc ảo in silico để giải thích các kết quả hoạt tính.

Sản phẩm cụ thể giao nộp

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
N.V.Tai, P.M.Quan, V.T.Ha, N.D.Luyen, N.K.Chi, L.H.Cuong, L.Phong, and L.V.Chinh, Synthesis of Propargyl Compounds and Their Cytotoxic Activity, Russian Journal of Organic Chemistry volume 57, p. 462–468(2021).
Van-Tai Nguyen, Minh-Quan Pham, Thi-Ha Vu, Thi-Hong-Ha Tran, Duy – Tien Doan, Dinh-Luyen Nguyen, Phong Le, Van-Chinh Luu, Synthesis of Pyrophosphate analogues and their cytotoxic activities, Journal of Chemical Research, 2021.

Những đóng góp mới

Đề tài đã tổng hợp các hợp chất pyrophosphate và đánh giá các hoạt tính ức chế enzyme CD73 của các hợp chất tổng hợp được.

Kiến nghị

Đề tài đã đạt được một số kết quả ban đầu về tổng hợp các hợp chất pyrophosphate và khả năng ức chế của chúng với enzyme CD73. Tuy nhiên, cần có nghiên cứu sâu hơn về các dẫn xuất pyrophosphate để tìm kiếm các hợp chất có khả năng ức chế enzyme CD73 mạnh hơn.

Ảnh nổi bật đề tài
1646037867067-3. nvtai.png