Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu và phát triển mô hình tính toán hạt theo tiếp cận mờ và ứng dụng trong hỗ trợ chẩn đoán nha khoa.
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2018-TT01
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sĩ
Họ và tên TS. Trần Mạnh Tuấn
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 30/06/2021
Tổng kinh phí 300 triệu đồng, nhận học bổng 4,5 triệu/tháng trong 36 tháng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu đề xuất mô hình tính toán hạt  theo tiếp cận tập mờ.
- Xây dựng, thử nghiệm, đánh giá mô hình tính toán hạt theo tiếp cận mờ dưa trên ứng dụng thực tế trong hỗ trợ chẩn đoán nha khoa.
- Công bố bài báo trên các tạp chí trong nước và quốc tế thuộc danh mục SCI/SCIE.
- Hỗ trợ đào tạo sau đại học (hướng dẫn 01 thạc sỹ).

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Đề xuất 2 mô hình: tính toán hạt kết hợp với độ đo mờ phức và  tính toán hạt kết hợp với suy diễn mờ phức.
- Về ứng dụng: Xây dựng mô hình hỗ trợ chẩn đoán bệnh nha khoa.

Một số ảnh X-quang trong nha khoa

 

Những đóng góp mới

- Phát triển mô hình tính toán hạt kết hợp với độ đo mờ phức.
- Phát triển mô hình tính toán hạt kết hợp với suy diễn mờ phức.
- Đã cài đặt mô hình áp dụng vào bài toán hỗ trợ chẩn đoán nha khoa.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1632298965836-97.tranmanhtuan.png