Thông tin Đề tài

Tên đề tài Hoàn thiện công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu cao su nanocompozit trong sản xuất gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện và băng tải chịu nhiệt, bền kiềm dùng trong sản xuất xi măng
Mã số đề tài UDSXTN.02/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện
Họ và tên GS.TS. Đỗ Quang Kháng
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 3.500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Hoàn thiện được công nghệ chế tạo vật liệu cao su nanocompozit để sản xuất gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện và băng tải chịu nhiệt, bền môi trường kiềm và sản xuất ra được các sản phẩm trên

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Đã đưa ra được những kết quả về biến tính phụ gia nano (công bố 1 bài báo trên tạp chí Hóa học), chế tạo và tính chất hệ vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend cao su thiên nhiên (CSTN)/cao su nitril butadiene (NBR) và CSTN/cao su butadiene (BR) gia cường phối hợp nanosilica với than đen và tiếp tục với ống nanocarbon. Đây là những hệ vật liệu mới, có tính năng cơ lý kỹ thuật cao, phù hợp với những yêu cầu sử dụng khác nhau (công bố trong 2 bài báo trên tạp chí Hóa học) và hệ vật liệu trên cơ sở cao su thiên nhiên và blend của nó gia cường nanosilica (công bố 1 bài báo trên tạp chí Hóa học). Mặt khác cũng chế tạo ra hệ vật liệu cao su chịu nhiệt, bền kiềm trên cơ sở blend của CSTN/cao su etylen-propylen-dien monome (EPDM) (60/40) gia cường phối hợp nanosilica, than đen và sulphat bari (đã đăng ký 1 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn). Hơn nữa, trong quá trình thực hiện đề tài cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (là cơ sở đăng ký dự án) đã đăng ký 1 sáng chế về quy trình chế tạo vật liệu cao su nanocompozit cđến nay đã được cấp Bằng sáng chế.

-    Về ứng dụng: Đã chế tạo ra một số lương gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện và băng tải chịu nhiệt đủ để phân tích, đánh giá về hiệu quả kinh tế xã hội. Các sản phẩm được cung cấp cho một số đơn vị chuyên ngành theo hợp đồng và đã có biên bản bàn giao cụ thể: 249m gioăng đệm cho các công trình thủy lợi, thủy điện, 130 chiếc gioăng tròn (cho đường ống) và 55m băng tải chịu nhiệt bền kiềm. Trong đó 55 m băng tải được ứng dụng tại công ty TNHH Phú Tân (Kinh môn, Hải Dương): 55m sản phẩm băng tải; Công ty cổ phần cơ khí thủy lợi Hải Dương 1: 80m gioăng đệm cho công trình thủy lợi, 70 sản phẩm gioăng đệm tròn và công ty cổ phần cơ khí thủy lợi Thành Công: 100m gioăng đệm cho công trình thủy lợi và 60 sản phẩm gioăng tròn và đã chế tạo 50m gioăng đệm cho công trình thủy điện và 14,74 m gioăng đáy (dự kiến cho Công ty cổ phần Thủy điện Tây Bắc).

Những đóng góp mới

Tạo ra được 3 hệ vật liệu mới là

-    Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở CSTN/BR gia cường phối hợp nanosilica, than đen và ống nanocarbon,

-    Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở CSTN/NBR gia cường phối hợp nanosilica, than đen và ông nanocarbon,

-    Vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở CSTN/EPDM gia cường phối hợp nanosilica, than đen và sulphat bari.

-    Chế tạo ra các loại gioăng đệm chất lượng cao cho các công trình thủy lợi, thủy điện từ vật liệu cao su nanocompozit

-    Chế tạo ra băng tải chịu nhiệt, bền kiềm dung trong sản xuất xi măng từ vật liệu trên cơ sở CSTN biến tính.

 

Sản phẩm đề tài

-    4 bài báo đã công bố (liệt kê):

+    Some results of study on modification of carbon nanotube surface, Journal of chemistry, Vietnam J. Chem., 2018, 56(2), 213-217

+    Preparation and properties of rubber nanocomposites based on NR/NBR blend reinforced with nanosilica and carbon black, Vietnam J. Chem., 2019, 57(2), 213-217

+    Chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiêu và một số blend của nó gia cường nanosilica, Tạp chí Hóa học,Tập 57, Số 6E1, Tr. 14-19, (2019).

+    Chế tạo, tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend cao su thiên nhiên/cao su butadien gia cường phối hợp nanosilica, than đen và ống nanocacbon, Tạp chí Hóa học, Tập 57, Số 6E1, Tr. 20-26, (2019).

-    Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):

+    Bằng sáng chế số 21440 về “Quy trình chế tạo vật liệu cao su nanocompozit” do cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 01/ 07/ 2019.

+    Đăng ký 1 giải pháp hữu ích đã được chấp nhận đơn: Quy trình chế tạo vật liệu cao su chịu nhiệt, bền kiềm trên cơ sở cao su tự nhiên biến tính.

-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Các sản phẩm đã cung cấp cho các đơn vị đã liệt kê ở trên. Riêng còn lại số gioăng đệm cho công trình thủy điện với tổng số 64,74 m hiện còn lưu tại công ty TNHH Cao su kỹ thuật Hoàn Cầu chờ bàn giao cho đơn vị sử dụng.

 

Địa chỉ ứng dụng

Các sản đã được ứng dụng là 55 m băng tải được ứng dụng tại công ty TNHH Phú Tân (Kinh môn, Hải Dương): 55m sản phẩm băng tải; Công ty cổ phần cơ khí thủy lợi Hải Dương 1: 80m gioăng đệm cho công trình thủy lợi, 70 sản phẩm gioăng đệm tròn và công ty cổ phần cơ khí thủy lợi Thành Công: 100m gioăng đệm cho công trình thủy lợi và 60 sản phẩm gioăng tròn.

Kiến nghị

Đề nghị Hội đồng các cấp và cơ quan quản lý ghi nhận kết quả trên và cho nghiệm thu dự án và tiếp tục hỗ trợ những đơn vị triển khai sản xuất tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.