Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xác định tuyến hành lang thoát lũ trên sông vùng hạ du Vu Gia – Thu Bồn (thuộc thành phố Đà Nẵng) khi hệ thống công trình thủy điện ở thượng du đi vào vận hành trong bối cảnh biến đổi khí hậu - Mã số đề tài: VAST-NĐP.12/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên ThS Hoàng Thái Bình
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí Kinh phí thực hiện: 835.880.000 đồng trong đó: - VAST: 600.000.000 đồng- Bộ, ngành, địa phương: 235.880.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Tính toán xác định lũ thiết kế phục vụ quy hoạch, xác định hành lang thoát lũ vùng hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn khi các công trình thủy điện vận hành và trong điều kiện biến đổi khí hậu.
- Xác định Hành lang thoát lũ, xây dựng bản đồ chỉ giới thoát lũ tỷ lệ 1:10.000 trên các Hành lang sông chính ứng với lũ thiết kế.
- Đề xuất phương án khai thác và sử dụng vùng bãi bồi và vùng ven sông phù hợp với khả năng thoát lũ nhằm ổn định đời sống dân cư và phát triển bền vững.

Kết quả chính của đề tài

1. Về khoa học:
 - Xác định được lũ và diện ngập lụt vùng hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn thuộc TP Đà nẵng có độ tin cậy cao trên cơ sở sử dụng các mô hình toán liên kết gồm Mike Nam (mưa – dòng chảy) – HEC-Ressim (mô phỏng điều tiết hồ chứa) – Mike 11 – Mike Flood kết nối với hệ thông tin địa lý
 - Trên quan điểm xây dựng hành lang thoát lũ đảm bảo kiểm soát và quản lý lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại cho cơ sở hạ tầng cũng như tính mạng người dân, đề tài đưa giải pháp bao gồm: (i) mở rộng lòng sông đoạn co thắt và để hành lang bảo vệ nguồn nước 100m dọc 2 bên bờ sông (hình thức công viên cây xanh); (ii) tạo 5,9km kênh thoát nước đối với vùng đất nằm giữa các sông Yên – Cẩm Lệ - Quá Giáng – Vĩnh Điện và (iii) tạo ra 1.400ha đất nông nghiệp thuộc các xã Hòa Phong, Hòa Tiến, Hòa Châu và Hòa Phước là các không gian cho nước lũ trong thời gian tối đa 32 giờ nhằm đạt mục tiêu quản lý lũ có tần suất xuất hiện 5% theo quy hoạch phát triển của TP Đà Nẵng và lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đến năm 2030
2. Về ứng dụng: xây dựng cơ sở phục vụ cho việc hoạch định các chính sách quản lý tài nguyên đất, nước, thiên tai, lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hợp lý, hoạch định khu dân cư vùng hạ lưu sông Vu Gia – Thu Bồn thuộc TP. Đà Nẵng

Một số hình ảnh của đề tài: 

htbinh1

htbinh2

J6n0YXGuWri8oHWHf02C9AJeJQ jxnG4BfpLfBpaZ2tsmWYUqPnl0MZ0AjnoFpyfvCcRIQ5IWMPmVNeMr5qDw1600-h786

Những đóng góp mới

- Xây dựng bộ thông số mô hình toán thủy văn thủy lực mô phỏng quá trình lũ, ngập lụt vơi sự tham gia điều tiết của các công trình thủy lợi, thủy điện tương đối xác thực và có độ tin cậy
- Xây dựng cơ sở khoa học cho việc xây dựng hành lang thoát lũ của các sông không đê ở miền Trung Việt Nam

Sản phẩm đề tài

+ Bài báo: Đánh giá hiệu quả giảm lũ vùng hạ du của hệ thống công trình thủy điện lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, tạp chí Khí tượng – Thủy văn số 661 tháng 01/2016
+ Bản đồ đề xuất hành lang thoát lũ với tần xuất lũ 5% cho vùng hạ du sông Vu Gia thuộc TP Đà Nẵng tỷ lệ 1/10.000
+ Các phương án xây dựng hành lang thoát lũ vùng hạ du sông Vu Gia thuộc TP Đà Nẵng với tần xuất lũ đảm bảo 5% trong bối cảnh biến đổi khí hậu đến năm 2030
+ Cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu được thể hiện dưới dạng Web tĩnh

Địa chỉ ứng dụng

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, sở Xây dựng TP Đà Nẵng

Kiến nghị

Vi?c xây d?ng m?t hành lang thoát l? h?p lý, ??m b?o hài hòa gi?a m?c ?ích phòng ch?ng l? và phát tri?n kinh t? b?n v?ng, ??m b?o an ninh, qu?c phòng cho TP. ?à N?ng nói riêng và các khu kinh t? ven bi?n mi?n Trung Vi?t Nam nói chung là c?n thi?t và có tính c?p thi?t cao; vì v?y ?? ??m b?o công tác qu?n lý, quy ho?ch xây d?ng trong t??ng lai, khi n?n kinh t? phát tri?n m?nh c?ng nh? nh?ng tác ??ng khó l??ng c?a bi?n ??i khí h?u, n??c bi?n dâng, r?t c?n áp d?ng tri?n khai vi?c xây d?ng hành lang thoát l? c?a các khu v?c h? du sông l?n có các ?ô th?, khu kinh t? t??ng t?. T? ?ó các c? quan qu?n lý s? ban hành các chính sách phù h?p ti?n t?i ki?m soát và qu?n lý l?.