Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đánh giá thay đổi đường bờ biển tỉnh Trà Vinh từ năm 1966 đến hiện tại và đề xuất các giải pháp hạn chế xói lở. Mã số: VAST.ĐLT.13/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên Nguyễn Thị Mộng Lan
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 400 triệu đồng.
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Đánh giá diễn biến xói lở, bồi tụ đường bờ biển tỉnh Trà Vinh từ năm 1966 đến nay.
- Đề xuất các giải pháp hạn chế xói lở bảo vệ đường bờ.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Trong thời gian 48 năm kể từ 1966 - 2014, bờ biển Trà Vinh có tốc độ bồi tụ trung bình khoảng 5 – 10 m/năm và xói lở khoảng 5 – 8 m/năm. Đặc điểm bồi xói của bờ biển Trà Vinh là xói bồi xen kẽ. Kết quả nghiên cứu các xã Hiệp Thạnh, Trường Long Hòa và Dân Thành cho thấy, các công trình xây dựng ven biển đã tác động đến quá trình bồi xói đường bờ biển.
+ Quá trình xói lở, bồi tụ bờ biển chịu tác động bởi các yếu tố tự nhiên và các hoạt động của con người. Tuy nhiên tác động của con người thúc đẩy nhanh hoặc gia tăng mức độ xói lở, bồi tụ.
+ Từ kết quả diễn biến thay đổi đường bờ biển kết hợp xu thế thay đổi đường bờ do biến đổi khí hậu, bước đầu đề xuất một số giải pháp hạn chế xói lở khu vực ven biển.
- Về ứng dụng: Là cơ sở để địa phương có định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và có các giải pháp cần thiết để bảo vệ các công trình ven biển.

monglan

Những đóng góp mới

- Xác định sự tương quan giữa dạng địa hình bãi biển và sự bồi xói đường bờ biển, qua việc quan trắc đo đạc địa hình bãi biển theo mùa trong năm.
- Đánh giá diễn biến thay đổi đường bờ biển dưới tác động các công trình ven biển của Trà Vinh.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): Giấy xác nhận đăng bài trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Tên bài báo: Tác động của công trình đến thay đổi đường bờ biển Trà Vinh.
- Các sản phẩm khác (nếu có)
1. Sơ đồ thay đổi đường bờ biển tỉnh Trà Vinh tỷ lệ 1/50.000 và 03 khu vực trọng điểm tỷ lệ 1/25.000 gồm: xã Hiệp Thạnh, xã Trường Long Hòa, xã Dân Thành.
2. Đề xuất các giải pháp hạn chế xói lở.
3. Bộ cơ sở dữ liệu đề tài.
4. Báo cáo tổng kết đề tài.
5. Đào tạo:
Hỗ trợ tài liệu cho 01 luận văn Thạc sỹ cho học viên cao học Nguyễn Hữu Trí.
Tên luận văn thạc sỹ: Đặc điểm môi trường trầm tích Holocen muộn và quá trình phát triển châu thổ khu vực Trà Vinh.