Thông tin Đề tài

Tên đề tài Một số kỹ thuật kiểm chứng chất lượng phần mềm nhúng và ứng dụng.
Mã số đề tài VAST.HTQT.NHATBAN/11-14
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Thông tin
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên TS. Nguyễn Trường Thắng
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 210 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

-    Tiếp cận với trình độ thế giới về việc phát triển và kiểm soát chất lượng phần mềm nhúng;
-    Ứng dụng các kỹ thuật vào việc kiểm soát chất lượng cấp độ thành phần trong tổng thể hệ thống nào đó trong thực tiễn;

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
o    Phía Việt Nam cập nhật những kết quả nghiên cứu lý thuyết và định hướng ứng dụng mới nhất về lĩnh vực kiểm chứng mô hình, chứng minh định lý và một số trường hợp ứng dụng cụ thể của những kỹ thuật này trong thực tế;
o    Tài liệu kỹ thuật liên quan tới các phương pháp xử lý mã nguồn tĩnh, phân tích chương trình và hỗ trợ kiểm thử; các phương pháp hình thức thông qua các công cụ giải các ràng buộc SAT/SMT và kiểm chứng mô hình…;
-    Về ứng dụng:
o    Phần mềm: CodeChecker và AUT (Automated Unit Testing) của Viện CNTT có kết hợp thêm một số tính năng xử lý lỗi số học (tràn và làm tròn);
o    Các bộ công cụ, thư viện hỗ trợ kiểm chứng phần mềm và công cụ giải các ràng buộc SAT/SMT hay kiểm chứng mô hình;

Hình ảnh đề tài:

ntthang1

Những đóng góp mới

-    Nhóm chuyên gia về phát triển và kiểm chứng phần mềm nhúng tại Viện CNTT;
-    Giáo trình đào tạo về kiểm chứng phần mềm nhúng đầu tiên tại Việt Nam (do phía Nhật Bản chuyển giao);

Kiến nghị

?? tài c? b?n hoàn thành các m?c tiêu và n?i dung nghiên c?u ?ã ??ng ký, có k?t qu? khoa h?c và ti?m n?ng tri?n khai ?ng d?ng KHCN cao c?ng nh? ph?n ?ào t?o ngu?n nhân l?c trình ?? cao cho Vi?n CNTT. Kinh phí ???c s? d?ng ?úng quy ??nh.
Trong t??ng lai, nhóm ?? tài mong mu?n ???c ti?p t?c phát huy s? h?p tác hi?u qu? s?n có gi?a Vi?n CNTT – RISEC nói riêng và gi?a Vi?n Hàn lâm KHCN Vi?t Nam v?i Vi?n AIST c?ng nh? t? ch?c JSPS c?a Nh?t B?n nói chung.