Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, đánh giá nguồn cá bố mẹ và con giống tự nhiên của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) và đề xuất biện pháp khai thác bền vững Mã số đề tài: VAST06.05/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hải dương học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên Võ Văn Quang
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Cung cấp các dẫn liệu khoa học về thành phần loài và hiện trạng khai thác.
- Phân bố nguồn cá bố mẹ và con giống của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ.
- Đề xuất các giải pháp quản lý và khai thác bền vững họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Đề tài đã cung cấp thành phần loài và hiện trạng khai thác của cá Mú thương phẩm (bố mẹ) và con giống ở vùng biển Nam Trung Bộ.
-    Về ứng dụng: Các giải pháp quản lý khai thác và bảo tồn bền vững nguồn lợi cá Mú thương phẩm (bố mẹ) và con giống

vvquang

Những đóng góp mới

Bổ sung được 9 loài cá mú cho khu hệ, xác định được các bãi giống cá mú và ước tính sản lượng đánh bắt cá mú giống tự nhiên

Địa chỉ ứng dụng

Địa chỉ áp dụng: Kết quả đề tài là nguồn tư liệu cho các cơ quan quản lý về thủy sản (Chi cục Thủy sản) của các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Bình thuận  tham khảo để có chính sách quản lý về khai thác và con giống cá mú từ tự nhiên.

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
Cần điều tra về các bãi đẻ và khả năng phát tán và liên kết giữa  khu vực bãi đẻ và ương dưỡng.