Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phát triển và hoàn thiện mô hình dự báo sóng bão, nước dâng và thủy triều cho vùng biển Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên PGS.TS. Đinh Văn Mạnh
Thời gian thực hiện 01/01/2009 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 350.000.000đ (ba trăm triệu đồng)
Xếp loại Trung bình
Mục tiêu đề tài

Phát triển và hoàn thiện mô hình đã có nhằm nghiên cứu sâu thêm các cơ chế đặc biệt của các hiện tượng sóng bão, thủy triều và nước dâng do bão trong vùng biển Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đã phát triển thuật toán để sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn trên lưới không đều cho hệ phương trình nước nông phi tuyến; Đã xây dựng và đóng gói phần mềm WST12 cho phép tính toán, dự báo đồng thời thủy triều, nước dâng và sóng bão, sử dụng lưới không đều và có thể áp dụng tính toán chi tiết cho các vùng biển và biển ven bờ nói chung.

Về ứng dụng: Có được các số liệu cập nhật về địa hình, đường bờ, mực nước từng giờ tại các trạm ven bờ, bão trong vùng biển Nam Định; Đã áp dụng phầm mềm WST12 để đánh giá định lượng ảnh hưởng của mực triều đến độ lớn của nước dâng bão và độ cao sóng bão trong vùng biển Nam Định; Đã tính toán cho nhiều phương án và đưa ra một số đặc trưng về mực nước tổng hợp (triều+nước dâng bão), sóng trong bão trong vùng biển Nam Định..

Những đóng góp mới

Phần mềm WST12 để tính toán, dự báo thủy triều, nước dâng và sóng bão trong các biển và vùng biển ven bờ nói chung; Bộ số liệu cập nhật về địa hình, đường bờ, mực nước từng giờ tại các trạm ven bờ và bão cho vùng biển Nam Định; Một số đặc trưng về mực nước và sóng bão khu vực biển ven bờ Nam Định.