Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phát triển và hoàn thiện mô hình dự báo sóng bão, nước dâng và thủy triều cho vùng biển Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên PGS.TS. Đinh Văn Mạnh
Thời gian thực hiện 01/01/2009 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 350.000.000đ (ba trăm triệu đồng)
Xếp loại Trung bình
Mục tiêu đề tài

Phát triển và hoàn thiện mô hình đã có nhằm nghiên cứu sâu thêm các cơ chế đặc biệt của các hiện tượng sóng bão, thủy triều và nước dâng do bão trong vùng biển Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đã phát triển thuật toán để sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn trên lưới không đều cho hệ phương trình nước nông phi tuyến; Đã xây dựng và đóng gói phần mềm WST12 cho phép tính toán, dự báo đồng thời thủy triều, nước dâng và sóng bão, sử dụng lưới không đều và có thể áp dụng tính toán chi tiết cho các vùng biển và biển ven bờ nói chung.

Về ứng dụng: Có được các số liệu cập nhật về địa hình, đường bờ, mực nước từng giờ tại các trạm ven bờ, bão trong vùng biển Nam Định; Đã áp dụng phầm mềm WST12 để đánh giá định lượng ảnh hưởng của mực triều đến độ lớn của nước dâng bão và độ cao sóng bão trong vùng biển Nam Định; Đã tính toán cho nhiều phương án và đưa ra một số đặc trưng về mực nước tổng hợp (triều+nước dâng bão), sóng trong bão trong vùng biển Nam Định..

Những đóng góp mới

Phần mềm WST12 để tính toán, dự báo thủy triều, nước dâng và sóng bão trong các biển và vùng biển ven bờ nói chung; Bộ số liệu cập nhật về địa hình, đường bờ, mực nước từng giờ tại các trạm ven bờ và bão cho vùng biển Nam Định; Một số đặc trưng về mực nước và sóng bão khu vực biển ven bờ Nam Định.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 05 báo cáo tại các hội nghị quốc gia.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

+ Sản phẩm: gồm 01 báo cáo tổng kết; 04 phụ lục tính toán; 01 CD chứa phần mềm WST12, kèm theo hướng dẫn sử dụng.
+ Nơi lưu giữ: Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Ban Kế hoạch Tài chính; Viện Cơ học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Một số hình ảnh của đề tài

59.dinhvanmanh

Nước dâng bão xảy ra theo các pha triều bão Washi05

59.dinhvanmanh1

Biến trình sóng bão xảy ra với các pha triều bão CARY87

59.dinhvanmanh2

Phân bố độ cao sóng thời điểm bão Damrey.05 đổ bộ.

59.dinhvanmanh3

Quỹ đạo bão Conson.10 theo các bản tin dự báo

59.dinhvanmanh4

Biến trình mực nước bão Conson.10 theo các bản tin dự báo, trạm Ba lạt