Thông tin Đề tài

Tên đề tài Thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật phát hiện và nhận dạng mặt người
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Thông tin
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên PGS.TS. Đặng Quang Á
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện và nhận dạng mặt người dựa trên các kỹ thuật xử lý ảnh. Trên cơ sở đó thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:

•    Đề xuất mô hình mặt người Việt trưởng thành dựa trên tiếp cận không gian nhờ đó có thể phát hiện được mặt người theo cấu trúc thành phần.
•    Đề xuất mô hình Client/Server kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người kết hợp với thẻ.

- Về ứng dụng:

•    Xây dựng hệ thống phần mềm VRFace1.0 phục vụ cho việc kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người kết hợp với thẻ. Hệ thống đã được thử nghiệm với độ chính xác cao.      

- Về đào tạo:

•    04 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn
•    05 sinh viên đại học đã bảo vệ thành công khóa luận

Những đóng góp mới

•    Đề xuất mô hình mặt người Việt trưởng thành dựa trên tiếp cận không gian nhờ đó có thể phát hiện được mặt người theo cấu trúc thành phần.
•    Đề xuất mô hình Client/Server kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người kết hợp với thẻ.