Thông tin Đề tài

Tên đề tài Thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật phát hiện và nhận dạng mặt người
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Thông tin
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên PGS.TS. Đặng Quang Á
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện và nhận dạng mặt người dựa trên các kỹ thuật xử lý ảnh. Trên cơ sở đó thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:

•    Đề xuất mô hình mặt người Việt trưởng thành dựa trên tiếp cận không gian nhờ đó có thể phát hiện được mặt người theo cấu trúc thành phần.
•    Đề xuất mô hình Client/Server kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người kết hợp với thẻ.

- Về ứng dụng:

•    Xây dựng hệ thống phần mềm VRFace1.0 phục vụ cho việc kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người kết hợp với thẻ. Hệ thống đã được thử nghiệm với độ chính xác cao.      

- Về đào tạo:

•    04 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn
•    05 sinh viên đại học đã bảo vệ thành công khóa luận

Những đóng góp mới

•    Đề xuất mô hình mặt người Việt trưởng thành dựa trên tiếp cận không gian nhờ đó có thể phát hiện được mặt người theo cấu trúc thành phần.
•    Đề xuất mô hình Client/Server kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng mặt người kết hợp với thẻ.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê) 03

[1]    Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn (2011), “Một tiếp cận trong phát hiện và nhận dạng mặt người dưới sự trợ giúp của camera”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Số 3, 2010, tr20-24.
[2]    Trần Thanh Việt, Trần Công Chiến, Huỳnh Cao Tuấn, Nguyễn Hữu Nam, Đỗ Năng Toàn, Trần Hành (2012), “Một kỹ thuật phát hiện và bám sát đối tượng”. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia ”Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và Truyền thông", Cần Thơ 07-08/10/2011, tr238-248.
[3]    Lam Thanh Hien, Tran Van Lang, Ha Manh Toan and Do Nang Toan (2012), “Modeling  the  Human  Face  and  its  Application  for Detection  of  Driver  Drowsiness”, International  Journal  of Computer Science  and Telecommunications (ISSN: 2047-3338), Volume 3, Issue 11, November 2012.

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ)

Tên sản phẩm:    Phần mềm kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật phát hiện và nhận dạng mặt người - VRFace 1.0
Mô tả sản phẩm: Phần mềm chạy trên đĩa CD với giao diện thân thiện dễ sử dụng. Hình ảnh video đẹp, rõ nét.

Một số hình ảnh của đề tài

40.dangquanga40.dangquanga1
                Sơ đồ hoạt động của hệ thống                   Hình ảnh hệ thống thực tế

40.dangquanga2

Tiến hành thu thập ảnh cho một ca nhận dạng

40.dangquanga3
Nhận dạng người sử dụng

40.dangquanga4
Chức năng nhận dạng mặt người