Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đa dạng thành phần loài, phân bố và trữ lượng của chi rong Sargassum ở vùng biển Tây Nam Bộ
Mã số đề tài VAST04.08/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh học Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên Nguyễn Văn Tú
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-    Đánh giá tổng thể đa dạng thành phần loài chi rong biển Sargassum vùng biển Tây Việt Nam bằng phương pháp hình thái học kết hợp sinh học phân tử.
-    Đánh giá phân bố và trữ lượng rong Sargassum khu vực biển Tây Việt Nam

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
Nghiên cứu ghi nhận được 12 loài/taxon thuộc chi rong Sargassum ở 7 khu vực biển, đảo ở vùng biển Tây Nam Bộ. Trong đó, 6 loài ghi nhận phân bố mới và 01 taxon mới.
Rong Sargassum ở biển Tây Nam Bộ được xác định gồm có 4 loài có phân bố rộng là S. aquifolium, S. feldmanii, S. oligocystum và S. polycystum. Dạng phân bố của các loài chỉ có 2 dạng là dạng phân bố ngẫu nhiên và phân bố dạng cụm; trong đó có 6 loài thay đổi dạng phân bố theo các điều kiện tự nhiên, môi trường sống của khu vực phân bố.
Rong Sargassum ở biển Tây Nam Bộ được phân ra làm 4 khu hệ: Khu hệ rong Sargassum đảo Phú Quốc, Thổ Chu và Nam Du; Khu hệ rong Sargassum đảo Hòn Heo và Hà Tiên; Khu hệ rong Sargassum đảo Hòn Khoai; và Khu hệ rong Sargassum đảo Hòn Chuối.
Trữ lượng rong Sargassum ở biển Tây Nam Bộ ước lượng khoảng 225.254 tấn tươi/năm, trong đó 3 loài có đóng góp sinh lượng lớn nhất gồm các loài S. oligocystum có sinh lượng 69.730 tấn, loài S. aquifolium có sinh lượng 49.412 tấn và loài S. policystum có sinh lượng 39.194 tấn.

Về ứng dụng
Dữ liệu thành phần loài rong Sargassum ở biển Tây Nam Bộ với hình ảnh đầy đủ sẽ giúp cho cơ quan quản lý địa phương (Kiên Giang, Cà Mau) nắm bắt được hiện trạng để có thể thực hiện được quản lý Nhà nước liên quan đến nguồn lợi Sargassum.       

Những đóng góp mới

- Nghiên cứu đã đóng góp dữ liệu đa dạng sinh học, phân bố và trữ lượng của loài rong Sargassum cho vùng biển Tây Nam Bộ.
- Nghiên cứu đã xác định được 6 loài ghi nhận mới cho khu hệ rong biển ở vùng biển Tây Nam Bộ.
- Đóng góp 1 taxon mới, dữ liệu bước đầu có thể xác định là một loài mới cho khoa học.

Sản phẩm của đề tài:

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê)
1.    Nguyen Van Tu Sung Min Boo 2020. Distribution patterns and biogeography of Sargassum (Fucales, Phaeophyceae) along the coast of Vietnam. Botanica Marina 63(3): 463-468.
2.    Nguyen Van Tu 2020. Diversity of the genus Sargassum (Fucales: Sargassaceae) in Tho Chu Archipelago, Kien Giang province. Academia Journal of Biology 42(2): 123-130.

Kiến nghị

Cần thực hiện các nghiên cứu đánh giá so sánh biến động quần thể và các hoạt chất sinh học giữa chi rong Sargassum ở khu vực biển Tây Nam và khu vực biển Đông Việt Nam.
Nghiên cứu khai thác hợp lý nguồn lợi rong Sargassum ở biển Tây Việt Nam.

Ảnh nổi bật đề tài
1679972734266-215.jpg