Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, xây dựng mẫu phản xạ phổ của một số đối tượng đại diện và nhiệt độ bề mặt khu vực đồng bằng Bắc Bộ
Mã số đề tài UQĐTCB.02/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Dự án điều tra cơ bản
Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Dũng
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 1.000 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng thư viện phản xạ phổ các đối tượng lớp phủ chính vùng đồng bằng Bắc Bộ;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệt độ bề mặt từ ô kiểm định Cồn Vành

 

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Dự án đã tổng quan về phương pháp xây dựng thư viện phổ phản xạ các đối tượng lớp phủ chính phục vụ kiểm định và hiệu chỉnh ảnh vệ tinh; Cơ sở xây dựng mẫu nhiệt độ bề mặt; Cơ sở xây dựng mẫu phản xạ góc;
- Dự án đã tổ chức đo phổ và chuẩn hóa dữ liệu phổ ngoài hiện trường bằng máy bay không người lái và thiết bị đo phổ cầm tay;
- Dự án đã xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu phục vụ việc thu thập, lưu trữ và công bố dữ liệu đo phản xạ phổ và dữ liệu nhiệt độ bề mặt của các trạm đo;
- Dự án đã thu thập, xử lý ảnh vệ tinh đa phổ, ảnh nhiệt và ảnh radar;
- Dự án đã thử nghiệm kiểm định, hiệu chỉnh ảnh vệ tinh quang học đa phổ bằng dữ liệu phản xạ phổ đo được và bãi kiểm định;
- Dự án đã thử nghiệm kiểm định, hiệu chỉnh ảnh vệ tinh nhiệt bằng dữ liệu đo nhiệt bề mặt từ các trạm quan trắc tự động;
- Dự án đã thử nghiệm kiểm định, hiệu chỉnh ảnh vệ tinh radar bằng thiết bị phản xạ góc đặt tại bãi kiểm định đã được xây dựng;
- Báo công bố kết quả kiểm định, hiệu chỉnh ảnh vệ tinh và giới thiệu về bộ cơ sở dữ liệu đến cộng đồng các nhà khoa học;
- Dự án đã xây dựng bộ dữ liệu và công bố dữ liệu trên Website của Viện Địa lý.
Về ứng dụng: CSDL phổ phản xạ, nhiệt độ bề mặt, thiết bị phản xạ góc sẽ giúp hiệu chỉnh ảnh vệ tinh quang học, ảnh nhiệt, ảnh radar phục vụ cho các nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường có sử dụng tư liệu viễn thám.

Những đóng góp mới

- Dự án đã xây dựng được CSDL phổ phản xạ của cây lúa qua các thời kỳ sinh trưởng, phổ phản xạ của một số loài cây hoa màu và cây ăn quả khu vực Đồng bằng Bắc bộ;
- Dự án cũng đã xây dựng được CSDL nhiệt độ bề mặt tại trạm Cồn Vành - Thái Bình.    
- Dự án đã thử nghiệm sử dụng các dữ liệu đo phổ, nhiệt độ bề mặt và thiết bị phản xạ góc để hiệu chỉnh thành công một số ảnh vệ tinh quang học, ảnh nhiệt và ảnh radar.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố: Dự án công bố 04 bài báo đăng trên các tạp chí bao gồm:
+ Nguyen Thanh Hoan, Nguyen Van Dung*, Ho Le Thu, Hoa Thuy Quynh, Developing land-cover driver model for estimating the intensity of surface urban heat islands using landsat 8 satellite imagery. Vietnam Journal of Earth Sciences, 41(3), 201–215
+ Nguyen Thanh Hoan, Nguyen Van Dung, Ho Le Thu, Hoa Thuy Quynh, Nadhir Al-Ansari*, Tran Van Phong, Phan Trong Trinh, Dam Duc Nguyen, Hiep Van Le, Hanh Bich Thi Nguyen, Mahdis Amiri, Indra Prakash and Binh Thai Pham*, Novel Time Series Bagging Based Hybrid Models for Predicting Historical Water Levels in the Mekong Delta Region, Vietnam. Computer Modeling in Engineering & Sciences Vol.131, No.3, 2022, pp.1431-1449
+ Ram C. Sharma, Hoan Thanh Nguyen, Saeid Gharechelou, Xiulian Bai, Luong Viet Nguyen, Ryutaro Tateishi, Estimation of Land Use Changes in Tan Rai Bauxite Mine by Multi-Variants Change Vector Analysis (MCVA) on Multi-Temporal Remote Sensing Data. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2019, 7, 81-93
+ Nguyen Thanh Hoan, Hoa Thuy Quynh, Le Minh Hang, Nguyen Manh Ha, Hoang Thi Huyen Ngoc, Dang Xuan Phong, Estimation of Land Use Changes in Tan Rai Bauxite Mine by Multi-Variants Change Vector Analysis (MCVA) on Multi-Temporal Remote Sensing Data. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2020, 8, 70-84
- Các sản phẩm cụ thể:
+ Bộ CSDL phổ phản xạ cây lúa, rau dăm, rau ngót, rau kinh giới, rau tía tô, cây ổi. Các sản phẩm này được đăng tải trên Website của Viện Địa lý;
+ Bộ dữ liệu về ảnh vệ tinh đã hiệu chỉnh và kiểm định bao gồm: ảnh vệ tinh quang học Landsat 8 OLI, ảnh vệ tinh nhiệt, ảnh radar. Các sản phẩm này được đăng tải trên Website của Viện Địa lý.

Ảnh nổi bật đề tài
1679551379731-213.png