Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất thiên nhiên có tác dụng ức chế các cytokine viêm thông qua con đường AhR trên tế bào đại thực bào
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2019-SH01
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Trần Minh Đức
Thời gian thực hiện 01/06/2019 -
Tổng kinh phí 462 triệu đồng, bao gồm nhận học bổng 4,5 triệu/tháng trong 36 tháng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất thiên nhiên có tác dụng ức chế các cytokine viêm thông qua con đường AhR trên tế bào đại thực bào.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đề tài đã làm sáng tỏ vai trò kháng viêm của hợp chất 9-hydroxycanthin-6-one và quá trình kháng viêm này thông qua phân tử Ahr.
Về ứng dụng: Nghiên cứu này đã cho thấy vai trò kháng viêm của hợp chất tách chiết từ cây bá bệnh, nó là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trong việc phát triển các chất kháng viêm có nguồn gốc thiên nhiên an toàn và hiệu quả.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 01 bài báo SCI/SCIE được chấp nhận đăng dưới dạng “Letter to editor”.
Tên bài báo: “Anti-inflammatory activity of 9-hydroxycanthin-6-one extracted from hairy-root cultures of Eurycoma longifolia potentially via Aryl Hydrocarbon Receptor induction”
Tên tác giả: Duc Minh Tran1, Trang Thu Tran2, Ngan Thi Thuy Nguyen2, Hoang Ha Chu2, Taisuke Nakahama3 and Nam Trung Nguyen2
1Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
2Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
3Department of RNA Biology and Neuroscience, Osaka University, Suita, Osaka, Japan.
Tạp chí: Bangladesh Journal of Pharmacology (IF: 1.143)

Những đóng góp mới Làm sáng tỏ vai trò kháng viêm của hợp chất 9-hydroxycanthin-6-one thông qua con đường Ahr.
Ảnh nổi bật đề tài
1673514061764-196.png