Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nấm nội cộng sinh arbuscular mycorrhizas lên khả năng kích thích sinh trưởng của một số cây dược liệu
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2019-HH02
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Bùi Văn Cường
Thời gian thực hiện 01/06/2019 - 31/08/2022
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Đánh giá khả năng cộng sinh của nấm arbuscular mycorrhizas (AM) trong một số cây dược liệu ở Việt Nam (xạ đen, cà gai leo và dừa cạn). Đồng thời đánh giá ảnh hưởng của nấm AM đến khả năng sinh trưởng của những cây dược trên. Từ đó xác định được từ một đến hai chủng nấm cộng sinh AM chính, làm cơ sở khoa học cho việc tạo chế phẩm nấm cộng sinh phục vụ việc tăng năng xuất và chất lượng của cây dược liệu.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Xác định được khả năng cộng sinh của nấm AM trên cây dược liệu xạ đen (Ehretia asperula), cà gai leo (Solanum procumben) nhưng không phát hiện sự cộng sinh trên các mẫu cây dừa cạn (Catharanthus roseus). Chủng nấm AM cộng sinh chính trên các cây dược liệu trên được xác định là chủng Rhizophagus intradices. Sau khi nhân chủng nấm và tái nhiễm lại vào cây dược liệu, kết quả cho thấy tác động rõ rệt của nấm cộng sinh lên sinh trưởng của cây dược liệu (xạ đen và cà gai leo), khi so sánh với cây đối chứng không có nấm cộng sinh. Sự cộng sinh của nấm cũng cho thấy làm tăng hàm lượng polyphenol tích lũy trong khối của cây dược liệu
Về ứng dụng: Những kết quả thu được của đề tài sẽ làm cơ sở khoa học cho định hướng ứng dụng nấm cộng sinh arbuscular mycorrhizas trong các vườn dược liệu. Do qua trình nuôi trồng dược liệu sử dụng nhiều phân bón hóa học giúp cây sinh trưởng tốt về sinh khối, tuy nhiên lại làm giảm hàm lượng dược chất tích lũy. Do vậy, việc tăng cường sử dụng các tác nhân kích thích sinh trưởng từ vi sinh vật sẽ hạn chế các yếu tố bất lợi trên của phân bón hóa học.

Sản phẩm của đề tài:

- 01 bài báo SCIE (IF: 1,44) (chủ nhiệm là tác giả chính)
- 01 bài báo VAST2 (chủ nhiệm là đồng tác giả)

Những đóng góp mới

Đây là nghiên cứu đầu tiên về nấm cộng sinh arbuscualar mycorrhizas trên cây xạ đen và cà gai leo ở Việt Nam. Kết quả cho thấy tác động tích cực của nấm cộng sinh đến sự sinh trưởng cũng như tích lũy dược chất (polyphenol) trong sinh khối của 2 loài cây trên.

Ảnh nổi bật đề tài
1673513534082-195.jpg