Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tiến hóa trầm tích ven bờ châu thổ sông Vu Gia – Thu Bồn thời kỳ Holocen, đánh giá và dự báo thay đổi đường bờ biển.
Mã số đề tài VAST05.04/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Mộng Lan
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Làm sáng tỏ quá trình tiến hóa trầm tích ven bờ châu thổ sông Vu Gia – Thu Bồn thời kỳ Holocen.
- Làm sáng tỏ thay đổi đường bờ biển châu thổ sông Vu Gia – Thu Bồn trong khoảng 30 năm trở lại đây và dự báo xu thế biến động của chúng.
- Đề xuất các giải pháp hạn chế xói lở bờ biển phục vụ khai thác sử dụng tài nguyên hợp lý.

 

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Xác định được quá trình tiến hóa trầm tích Holocen ven bờ châu thổ sông Vu Gia –Thu Bồn thời kỳ Holocen; Diễn biến thay đổi đường bờ biển trong khoảng 30 năm trở lại đây, đặc biệt xu hướng xói lở mạnh vẫn tiếp tục diễn ra trên các đoạn bờ cấu tạo bởi trầm tích bở rời, độ gắn kết yếu như: phường Cửa Đại, xã Duy Hải và nam Cửa Lở.
- Đề xuất các giải pháp hạn chế xói lở đường bờ biển châu thổ sông Vu Gia – Thu Bồn. Cần kết hợp các giải pháp công trình và giải pháp phi công trình nhằm giảm thiểu tác hại. Công trình xây dựng kè chắn sóng xa bờ và nuôi bãi nhân tạo được cho là phù hợp để bảo vệ bờ biển phía bắc của Đại. Xây dựng hệ thống kè chắn sóng xa bờ, nằm song song với đường bờ phía nam Cửa Lở.
- Xây dựng được sơ đồ địa mạo - trầm tích đới ven bờ châu thổ sông Vu Gia – Thu Bồn và mặt cắt địa chất trầm tích tỷ lệ 1:100.000. Bản đồ thay đổi đường bờ biển châu thổ sông Vu Gia – Thu Bồn khoảng 30 năm gần đây tỷ lệ 1:50.000.
Về ứng dụng: Các sản phẩm đề tài góp phần vào việc cung cấp cơ sở khoa học phục vụ cho quy hoạch, khai thác sử dụng tài nguyên hợp lý cho các địa phương KVNC.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Tạp chí SCI-E: 01 bài đăng tạp chí Quaternary Geochronology “Luminescence dating of Holocene sediment cores from a 1 wave-dominated and mountainous river delta in central Vietnam.” 2022, 70, p.1-9.
(https://doi.org/10.1016/j.quageo.2022.101277)
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Không có
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Sơ đồ địa mạo - trầm tích đới ven bờ châu thổ sông Vu Gia – Thu Bồn và mặt cắt địa chất trầm tích tỷ lệ 1:100.000;
+ Bản đồ thay đổi đường bờ biển châu thổ sông Vu Gia – Thu Bồn khoảng 30 năm gần đây tỷ lệ 1:50.000.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.
+ 01 bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI-E, có cám ơn mã số đề tài. Có giấy xác nhận đăng bài.
Các sản phẩm nêu trên gồm bản điện tử và bản màu in đúng tỷ lệ được lưu giữ ở Viện Địa lý tài nguyên Tp.HCM.

Ảnh nổi bật đề tài
1673511873490-193.png