Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, xây dựng hệ thống khung ứng dụng hỗ trợ việc thu thập, lưu trữ và khai thác dữ liệu khoa học công nghệ liên ngành
Mã số đề tài ĐL0000.05/20-22
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Họ và tên TS. Trần Giang Sơn
Thời gian thực hiện 01/07/2020 - 31/07/2022
Tổng kinh phí 1.000 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Mục tiêu chung: Xây dựng nền tảng dữ liệu khoa học công nghệ liên ngành, dùng chung.
- Mục tiêu cụ thể:

 • Xây dựng phần mềm lưu trữ và quản lý dữ liệu khoa học công nghệ liên ngành;
 • Xây dựng các bộ công cụ hỗ trợ việc khai thác, chia sẻ và tích hợp dữ liệu;
 • Xây dựng kho dữ liệu hỗ trợ công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học KHCNHN.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Bộ CSDL ảnh y tế phổi: Nhóm đã thu thập và tổng hợp được một bộ CSDL ảnh X-quang phổi và ảnh CLVT phổi từ nguồn mở trên nền tảng Web và cả từ bệnh viện. Các bộ CSDL có thể được sử dụng cho các nghiên cứu trong tương lai về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ảnh y tế.
- Bộ CSDL chất lượng nước bề mặt sông Hồng: Nhóm đã tổng hợp và tiền xử lý dữ liệu thô của một số đề tài nghiên cứu khoa học về chất lượng nước bề mặt sông Hồng của Trường USTH và Viện Hàn lâm KHCNVN để có được bộ CSDL chất lượng nước bề mặt sông Hồng có thể hữu ích cho các nghiên cứu về dự đoán chất lượng nước sông Hồng trong tương lai.
- Phương pháp làm trơn ảnh: Nhóm đã đề xuất phương pháp mới cải tiến thuật toán làm trơn ảnh Kuwahara trong phương pháp mới giúp tăng tốc xử lý thuật toán Kuwahara mà không phụ thuộc vào kích thước của ảnh đầu vào. Phương pháp này đã được xuất bản trên một tạp SCI-E.
- Phương pháp học sâu lấy dữ liệu làm trong tâm để nhận dạng nốt, khối u phổi trên ảnh cắt lớp vi tính. Phương pháp này đã được xuất bản trên một tạp chí quốc gia thuộc danh mục VAST2.
Về ứng dụng:
- Hệ thống phần mềm lưu trữ và quản lý dữ liệu là sản phẩm mẫu cho phép lưu trữ dữ liệu khoa học công nghệ liên ngành ở nhiều định dạng khác nhau (trong đề tài demo ở định dạng số và hình ảnh). Hệ thống cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu bao gồm các bộ công cụ thu thập và tích hợp dữ liệu, bộ công cụ truy vấn, trích xuất và chia sẻ dữ liệu, bộ công cụ đánh chỉ mục và truy vấn ảnh theo nội dung. Hệ thống phần mềm mà nhóm xây dựng dựa trên kiến trúc microservice có khả năng mở rộng theo chiều ngang ở quy mô lớn nhằm phục vụ các bài toán khoa học công nghệ xử lý dữ liệu lớn.
- Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi từ xa là sản phẩm mẫu hỗ trợ bác sĩ trong việc sử dụng các mô hình học sâu đã xây dựng sẵn cũng như lưu trữ và khai thác dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống phần mềm lưu trữ và quản lý dữ liệu xây dựng bởi đề tài.
- Tài liệu đặc tả và hướng dẫn sử dụng: Mô tả chi tiết các chức năng và cách sử dụng hệ thống phần mềm lưu trữ dữ liệu và phần mềm hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi từ xa.
- Cung cấp giao diện hỗ trợ nhóm nghiên cứu làm thực nghiệm đánh giá kinh nghiệm người dùng điện thoại. Kết quả phân tích đã được xuất bản trên một tạp chí quốc gia thuộc danh mục VAST2.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố: 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục SCI-E, 01 bài báo được đăng trên tạp chí quốc gia thuộc danh mục VAST02 và 01 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc gia thuộc danh mục VAST02.

 • Huy Duc Le, Giang Son Tran*, “Free-size accelerated Kuwahara filter”, in Journal of Real-Time Image Processing 18, no. 6 (2021): 2049-2062 [SCI-E].
 • Chi Cuong Nguyen, Long Giang Nguyen, Giang Son Tran*, “A data-centric deep learning method for pulmonary nodule detection”, in Journal of Computer Science and Cybernetics, vol. 38, no. 3, p. 229–243, Sep. 2022 [VAST2].
 • Giang Son Tran*, Axel Carlier, Daniel Hagimont, “An in-depth evaluation of frequency-aware scheduler for improving user experience on mobile devices”, in Journal of Computer Science and Cybernetics (accepted September 28th, 2022) [VAST2].

- Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh, đào tạo thành công 02 thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

 • Hệ thống phần mềm lưu trữ và quản lý dữ liệu
 • Bộ CSDL ảnh y tế phổi
 • Bộ CSDL chất lượng nước bề mặt sông Hồng
 • Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi từ xa
 • Tài liệu đặc tả và hướng dẫn sử dụng
Những đóng góp mới

- Thu thập và tổng hợp 2 bộ CSDL ảnh y tế phổi và dữ liệu số chất lượng nước bề mặt sông Hồng giúp cung cấp dữ liệu cho các nghiên cứu trong tương lai về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ảnh y tế và dự đoán chất lượng nước sông Hồng.
- Đề xuất phương pháp mới cải tiến thuật toán làm trơn ảnh Kuwahara trong phương pháp mới giúp tăng tốc xử lý thuật toán Kuwahara mà không phụ thuộc vào kích thước của ảnh đầu vào. Phương pháp này đã được xuất bản trên một tạp SCI-E.
- Phương pháp học sâu lấy dữ liệu làm trong tâm để nhận dạng nốt, khối u phổi trên ảnh cắt lớp vi tính. Phương pháp này đã được xuất bản trên một tạp chí quốc gia thuộc danh mục VAST2.
-  Xây dựng nền tảng lưu trữ và quản lý dữ liệu khoa học công nghệ liên ngành có khả năng mở rộng theo chiều ngang ở quy mô lớn hỗ trợ cho việc lưu trữ và khai thác dữ liệu liên ngành lớn. 

Ảnh nổi bật đề tài
1673316840683-184.png