Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo, tính chất điện và từ của các hạt nano CoxFe3-xO4.
Mã số đề tài QTPL01.01/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Cơ quan phối hợp Viện Hàn lâm khoa học Slovakia
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên Phía Việt Nam: TS. Bùi Sơn Tùng; Phía đối tác: GS.TSKH. Tran Vinh Hung
Thời gian thực hiện 01/06/2020 - 30/06/2022
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Tìm điều kiện công nghệ tối ưu để tổng hợp các hạt nano CoxFe3-xO4 bằng các phương pháp thủy nhiệt và đồng kết tủa  
- Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nồng độ Co tới cấu trúc, tính chất từ của NPs CoxFe3-xO4 để tăng cường khả năng sinh nhiệt cho ứng dụng nhiệt từ trị.
- Tăng cường hợp tác quốc tế với Viện Nhiệt độ thấp và nghiên cứu cấu trúc, Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan để nâng cao khả năng công bố quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: gồm 3 kết quả chính:
- Tổng hợp thành công các hạt nano CoxFe3-xO4 (0 ≤ x ≤ 1) bằng các phương pháp thủy nhiệt và đồng kết tủa.
- Sự thay đổi của MS phụ thuộc đồng thời vào nồng độ Co thay thế và kích thước hạt. Dị hướng từ (K) và lực kháng từ (HC) thay đổi cùng xu hướng với nồng độ Co.
- Hiệu quả sinh nhiệt (SAR) của NPs CoxFe3-xO4 phụ thuộc kích thước hạt và cường độ từ trường xoay chiều. Các giá trị SAR trong nghiên cứu này do đóng góp chủ yếu đến từ tổn hao hồi phục.
Về đào tạo: Hỗ trợ thực hiện Luận án Tiến sĩ của NCS Lê Thị Hồng Phong - sẽ bảo vệ cơ sở trong năm 2022.  
Về phát triển hợp tác: Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học với Viện Nhiệt độ thấp và nghiên cứu cấu trúc, Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan.  

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 01 trên tạp chí SCIE, 02 trên tạp chí trong nước, 01 báo cáo Hội nghị trong nước (SPMS2021 - Cần Thơ -8/2022).
-  L. T. H. Phong, D. H. Manh, P. H. Nam, V. D. Lam, B. X. Khuyen, B. S. Tung, T. N. Bach, D. K. Tung, N. X. Phuc, T. V. Hung, Thi Ly Mai, The-Long Phan and Manh Huong Phan, Structural, magnetic and hyperthermia properties and their correlation in cobalt-doped magnetite nanoparticles, RSC Adv. 12 (2022) 698. (SCIE, IF 3,36).
- L. T. H.  Phong, P. H. Nam, N. V. Dang, P. T.  Phong, J. Kovác, I. Skorvanek, D. H. Manh, Các hạt nano từ lõi/vỏ CoFe2O4/Fe3O4 cho đốt nóng cảm ứng hiệu quả, TNU J. Sci. Technol. 226 (2022) 191 - 198.
- L. T. H. Phong, P. H. Nam, N. V. Dang, P. T. Phong, D. H. Manh, Heating efficiency of CoxFe3-xO4 nanoparticles, TNU J. Sci. Technol. 227 (2022) 87 - 94.
- Do Hung Manh, Le Thi Hong Phong, Vu Dinh Lam, Bui Son Tung, Bui Xuan Khuyen, Pham Hong Nam, Nguyen Xuan Phuc, Effect of Co-substitution on the structural, magnetic and hyperthermia properties of magnetite nanoparticles, Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc (SPMS2021), Mã số: A-54.
- Đào tạo:  Hỗ trợ 01 NCS thực hiện Luận án TS.

Những đóng góp mới

- Tăng cường hiểu biết về ảnh hưởng của nồng độ Co và kích thước của các hạt nano CoxFe3-xO4 (0 ≤ x ≤ 1) tới tính chất từ và hiệu suất đốt nóng cảm ứng.
- Thành công của Nhiệm vụ là cơ sở để chế tạo các hạt nano từ cấu trúc mới bằng phương pháp hóa học cũng như triển khai các nội dung nghiên cứu mới trong Chương trình phát triển nhóm nghiên cứu xuất sắc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.     

Ảnh nổi bật đề tài
1671178061037-176.png