Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tính toán tính chất động học và khả năng xúc tác tách nước trong vật liệu hai chiều.
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2020-KHVL09
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Phùng Thị Thu
Thời gian thực hiện 01/09/2020 - 30/09/2022
Tổng kinh phí 408 triệu đồng, trong đó kinh phí đề tài là 300 triệu đồng, nhận học bổng 108 triệu đồng (4,5 triệu/tháng trong 24 tháng)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Đề tài tập trung nghiên cứu tính toán tính chất động học chuyển động của các dòng hạt mang điện trong thiết bị spin caloritronics sử dụng vật liệu graphene trong phần thứ nhất. Phần thứ hai đề tài nghiên cứu khả năng xúc tác của vật liệu hai chiều trong phản ứng tách nước sử dụng cụm nano [Mo3S13]2- pha tạp kim loại chuyển tiếp.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Kết quả tính toán cho thấy tính chất từ của cụm nanographene phụ thuộc chủ yếu vào kích thước, hình dạng và loại biên cạnh của cụm nano. Dưới ảnh hưởng của thế Vg, ngoài trạng thái phản sắt từ thì hai trạng thái sắt từ và phức từ được quan sát. Trong đó, trạng thái phức từ được tìm thấy là trạng thấy trung gian giữa trạng thái phản sắt từ và trạng thái sắt từ. Bằng việc khai thác tính đối xứng hình học của các cụm nanographene kim cương, lục giác và bát giác, dòng spin thuần và dòng điện tích bằng 0 cùng với hiệu ứng spin Seebeck được quan sát trong thiết bị spin calorotronics sử dụng các cụm nanographene trong cả hai trường hợp có và không có thế Vg. Dòng spin gây ra bởi nhiệt phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ ở lefl và right leads, kích thước và hình dạng của cụm
Mặt khác, khi pha tạp pha tạp kim loại chuyển tiếp (TM = Sc, Ti, V, Mn, Fe, Cr, Co, Cu, Ni và Zn) vào [Mo3S13]2- làm thay đổi độ dài liên kết của các nguyên tử S-S và S-Mo ở vị trí gần với TM. Trong cấu trúc hình học bền vững nhất các kim loại chuyển tiếp ưu tiên định vị ở vị trí không gian giữa hai cặp terminal và bridging S2-.Trong số các cụm hình học bền vững của [Mo3S13]2-_TM thì hai cụm [Mo3S13]2-_Sc và [Mo3S13]2-_Ti là bền vững nhất và ngược lại cụm [Mo3S13]2-_Zn là kém bền vững nhất. Bên cạnh đó, kết quả tính toán khả năng xúc tác tách nước tạo hydrogen cho thấy, các vị trí S gần với kim loại chuyển tiếp cho khả năng xúc tác HER tốt hơn so với các vị trí còn lại. Khi pha tạp Sc, Ti, V, Fe, Mn, Cu, Ni và Zn đều làm tăng đáng kể hoạt tính xúc tác của phản ứng tạo hydrogene. Trong khi đó khi pha tạp Cr, Mn và Co lại làm giảm đáng kể hoạt tính xúc tác của cụm [Mo3S13]2-.
Về ứng dụng: Các kết qủa tính toán của đề tài tạo tiền đề cho các nghiên cứu sâu hơn cũng như các nghiên cứu thực nghiệm và tiềm năng ứng dụng trong thực tế.

Sản phẩm của đề tài:

- Sản phẩm KHCN:

Tên sản phẩm Số lượng Chỉ tiêu khoa học, chỉ tiêu kỹ thuật Tình trạng
Chương trình tính toán dòng phân cực spin trong thiết bị spin caloritronics sử dụng hàm Green không cân bằng kết hợp với lý thuyết trường trung bình 01 Mô tả các dòng code tính toán dòng phân cực spin trong thiết bị spin caloritronics sử dụng hàm Green không cân bằng kết hợp với lý thuyết trường trung bình Hoàn thành


- Công bố:

Tên bài báo Tạp chí Tình trạng
Thu Thi Phung, Mai Thi Nguyen, Lien Thi Pham, Lan Thi Ngo and Tung Thanh Nguyen. Edge magnetization and thermally induced spin current in nanostructured graphene Journal of Physics: Condensed Matter 34 (2022) 315801 Đã đăng
Phung Thi Thu, Nguyen Thi Mai, Pham Thi Lien, Nguyen Thanh Tung, Ngo Thi Lan. Phase diagram of graphene in the presence of spin-orbit coupling and electron-electron interaction The university of Danang-Journal of Science and Technology 20(6.1) (2022), 46 Đã đăng
Phung Thi Thu, Nguyen Thi Mai, Pham Thi Lien, Nguyen Thanh Tung. Magnetism in diamond graphene nanoflakes Vietnam Journal of Science and Technology Đã được chấp nhận
Những đóng góp mới

Các kết quả tính toán của đề tài có các đóng góp như sau: -

- Dự báo tính chất từ tự phát trong cụm nanographene có kích thước đủ lớn, điển hình là cụm kim cương.

-Chỉ ra sự tồn tại của trạng thái phức từ trung gian giữa hai trạng thái phản sắt từ và sắt từ trong các cụm nanographene dưới ảnh hưởng của điện thế cổng.

- Có thể tạo ra dòng spin huần và hiệu ứng spin Seebeck hoàn hảo trong thiết bị spin caloritronics khi khai thác tính đối xứng hình học của cụm nanographene.

- Bước đầu chỉ ra hoạt tính xúc tác trong phản ứng tách nước tạo hydrogen của cụm nano [Mo3S13]2- pha tạp các kim loại chuyển tiếp.

Ảnh nổi bật đề tài
1670987114968-171.png