Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của vỏ quả sầu riêng Durio zibethinus L.
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2020-HH03
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Đặng Việt Cường
Thời gian thực hiện 01/06/2020 - 31/08/2022
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu được thành phần hóa học.
- Đánh giá được tác dụng gây độc tế bào ung thư của các hợp chất.

Kết quả chính của đề tài

- Phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 15 hợp chất từ vỏ quả sầu riêng.
- Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư của các hợp chất phân lập được từ vỏ quả sầu riêng.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Bài báo SCIE: Dang Viet Cuong, Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Thi Huong, Pham Thi Mai Huong, Le Ba Vinh, Tran Hong Quang. Secondary metabolites from the fruit peels of Durio zibethinus L. and their cytotoxic activity. Natural Product Research, https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2092733 (2022).
+ Bài  báo VAST1: Dang Viet Cuong, Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Thi Huong, Pham Thi Mai Huong, Tran Hong Quang. Phenolic glycosides from the peels of durian fruits Durio zibethinus L. Vietnam Journal of Chemistry (2022). (Chấp nhận đăng)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ 01 Báo cáo tổng hợp kết quả của đề tài, phân lập và xác định cấu trúc của 15 chất và thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư của các hợp chất. Nơi lưu trữ: Viện Hóa sinh biển.
+ 02 Báo cáo tóm tắt: 01 Báo cáo bằng tiếng Việt, 01 báo cáo bằng tiếng Anh. Nơi lưu trữ: Viện Hóa sinh biển.

Những đóng góp mới

- Phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 4 hợp chất mới.
- Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư cho 4 hợp chất mới.

Kiến nghị

Tiếp tục mở rộng nghiên cứu về thành phần hóa học với cây sầu riêng Durio zibethinus L.

Ảnh nổi bật đề tài
1670834675497-168.png