Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đặc điểm hệ gen các chủng virus gây Hội chứng còi cọc ở lợn con (Porcine circovirus, PCV) đang lưu hành tại Việt Nam
Mã số đề tài VAST02.02/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên TS. Đoàn Thị Thanh Hương
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Giải mã toàn bộ hệ gen các chủng virus gây hội chứng còi cọc ở lợn con (Porcine circovirus, PCV) tại Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Đã thu nhận 30 mẫu PCV lưu hành tại 12 tỉnh của Việt Nam (gồm 6 tỉnh miền Bắc, 2 tỉnh miền Nam và 4 tỉnh miền Trung). Từ đó chọn lọc và giải mã gen kháng nguyên Cap (ORF2) của 21 chủng PCV (gồm 17 chủng cường độc và 04 chủng vaccine tại Việt Nam). Kết quả phân tích cho thấy tất cả các mẫu PCV tại Việt Nam đều thuộc type 2, trong đó phổ biến nhất là genotype PCV2d (64,7%), tiếp đến là genotype PCV2b (29,4%), chỉ có duy nhất một mẫu bệnh phẩm thu nhận tại Hà Nội thuộc PCV2a (5,9%). Các chủng vaccine đang sử dụng tại Việt Nam thuộc genotype PCV2h (còn có tên gọi là nhóm tái tổ hợp - Recombinant cluster).
- Đã giải mã và phân tích gen ORF2 của 21 chủng PCV2 nghiên cứu và đăng kí Ngân hàng gen.
- Đã giải mã toàn bộ hệ gen của 15 chủng PCV2 (gồm 11 chủng cường độc và 4 chủng vaccine) và xác định được các đặc tính phân tử. Từ đó đã lựa chọn được 5 chủng PCV2 đại diện cho các chủng đang lưu hành để phục vụ mục đích sản xuất vaccine trong tương lai. Đã đăng kí Ngân hàng gen của 15 hệ gen thu nhận được trên ngân hàng gen.
- Đã lưu giữ gen kháng nguyên Cap (ORF2) của 15 chủng PCV2 vào vector tách dòng.
- Đã công bố thành công  01 bài báo trên tạp chí quốc tế Archive of Virology (là bài báo SCI và thuộc danh mục ISI uy tín). Bài báo đã được chấp nhận đăng.
- Ngoài ra đã có 01 công bố (Abstract + Poster tại Hội nghị Chăn nuôi – Thú y toàn quốc năm 2022, ngày 27-29/4/2022 tại Trường Đại học Huế.
-  Đã đào tạo được một cử nhân khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội..
Về ứng dụng:
- Nguồn virus thực địa mà đề tài đã đánh giá và lưu giữ là nguồn gen quí cho những nghiên cứu tạo chủng giống vaccine trong tương lai.
- Các số liệu mà đề tài thu được sẽ giúp lựa chọn được loại vaccine phù hợp với các chủng PCV2 đang lưu hành tại Việt Nam.

Sản phẩm của đề tài:

- Bài báo đăng trên Tạp chí ISI uy tín Archive of Virology: Molecular genotypic analyses of porcine circovirus type 2 revealed the predominance of PCV2d in Vietnam (2018–2020) and the association between PCV2h, the recombinant forms, and Vietnamese vaccines.
- Abstract + Poster Hội nghị Chăn nuôi – Thú y toàn quốc năm 2022 tại Huế (tháng 4/2022): Nghiên cứu đặc điểm phân tử virus PCV2 (Porcine circo virus type 2) gây bệnh trên lợn tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2020

Những đóng góp mới

- Là công bố đầu tiên về genotype PCV2d ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
- Là nghiên cứu đầu tiên về giải mã và đánh giá đặc tính phân tử của các chủng virus vaccine sử dụng tại Việt Nam.

Ảnh nổi bật đề tài
1670828824638-162.png