Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu và đề xuất mô hình lan truyền ngược cho hệ thống quang học của vệ tinh nhỏ quan sát trái đất sử dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo
Mã số đề tài VAST01.06/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên TS. Phạm Minh Tuấn
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Mô phỏng quá trình tạo ảnh hình học của vệ tinh nhỏ quang học quan sát Trái đất.  
- Đề xuất mô hình lan truyền ngược của hệ thống quang học trên vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất, ứng dụngtrí tuệ nhân tạo.  
- Áp dụng mô hình lan truyền ngược để cân chỉnh, nâng cao chất lượng ảnh VNREDSat-1.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
-Đề tài đã nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chất lượng chụp ảnh của vệ tinh quang học quan sát Trái đất đặc biệt là do ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật liên quan đến thiết bị chụp ảnh quang học trên vệ tinh.
- Đề tài đã nghiên cứu, đề xuất và thử nghiệm mô hình căn chỉnh ngược cho thiết bị chụp ảnh vệ tinh quang học VNREDSat-1.
- Đề xuất căn chỉnh ảnh vệ tinh vệ tinh VNREDSat-1 sử dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo bằng  mô hình mạng Nơ-ron tích chập (CNN) và được thử nghiệm trên máy tính có sử dụng card đồ họa để tối ưu khả năng tính toán.
Về ứng dụng: Phương pháp đề xuất có khả năng ứng dụng trong quá trình tiền xử lý ảnh vệ tinh VNREDSat-1.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1.    Ngo Duy Tan, Bui Trong Tuyen, Pham Minh Tuan et.al, Radiometric calibration for earh observation satellite optical instrument, Communications in Physics (VAST), ISSN 0868-3166, Special Issue Volume 29, October 2019.
2.    T.T.B.Hong, B.T.Tuyen, P.M.Tuan and N.D.Tan, Image quality estimation for satellite optical instrument using calibration site in Vietnam, International Journal of Advanced Research (IJAR), ISSN 2320-5407, 10/2019, DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/9884
3.    T. T.B. Hong, B.T.Tuyen, P.M.Tuan and N.D.Tan, Image quality computation and its application for earth observation optical satellite, International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), ISSN Online: 0976-6499, 12/2020 (Scopus).
4.    T. T.B. Hong, B.T.Tuyen, P.M.Tuan and N.D.Tan, Image Deconvolution for Optical Small Satellite with Deep Learning and Real-time GPU Acceleration, Journal of Real-time image processing, SCIE Journal, Springer Q2 (Đã công bố).

STT Tên sản phẩm Mô tả Lưu giữ
1 Báo cáo tổng hợp

- Các hệ quang học và quang sai trên các hệ quang học sử dụng trên kĩnh viễn vọng không gian.
- Đặc điểm, tính chất, thông số và mô hình tạo ảnh của hệ thống quang học trên  VNREDSat-1.
- Đề  xuất mô hình lan truyền ngược của hệ thống quang học trên VNREDSat-1:  biểu diễn quá trình lan truyền ngược bằng toán học và bằng phương pháp gần đúng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự đoán các tham số của mô hình lan truyền ngược

Báo cáo tổng hợp và các báo cáo chuyên đề (dạng số)
2 Bộ công cụ mô phỏng quá trình tạo ảnh và quá trình lan truyền ngược để cân chỉnh nhằm tăng cường chất lượng ảnh vệ tinh VNREDSat-1.

Phần mềm trên máy tính hiệu chỉnh ảnh vệ tinh VNREDSat-1 sử dụng:
-    Phương pháp trí tuệ nhân tạo băng mạng CNN
-    Dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 chụp các khu mốc chuẩn ảnh tại Salon De Provence (Pháp)

USB
3 Kết quả thử nghiệm mô hình lan truyền ngược để xử lý nâng cao chất lượng ảnh VNREDSat-1 Được thể hiện trong báo cáo tổng hợp và bài báo SCIE Báo cáo (dạng số)
Ảnh nổi bật đề tài
1670828263052-161.png