Thông tin Đề tài

Tên đề tài Các hiệu ứng tương quan gần vùng chuyển pha từ và cấu trúc từ trong các hệ điện tử tương quan mạnh
Mã số đề tài QTRU01.06/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Cơ quan phối hợp Viện Vật lý Amirkhanov, Trung tâm khoa học Daghestan, Viện Hàn lâm Khoa học Nga
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên Phía Việt Nam: PGS. TS. Trần Đăng Thành; Phía đối tác: TS. A.G. Gamzatov
Thời gian thực hiện 01/06/2020 - 30/06/2022
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Thiết lập mối quan hệ của các thông số vật lý nhiệt và hiệu ứng từ tính xung quanh nhiệt độ của các chuyển pha từ và cấu trúc trong một số hệ điện tử tương quan mạnh.

Kết quả chính của đề tài

- Nghiên cứu chế tạo thành công các hệ vật liệu manganite gồm La0,7-xNaxCa0,3MnO3 (x = 0 và 0,1), Pr¬0,7A’0,3MnO3 (A’ = Ca, Sr, Ba), Pr0,7Ca0,3-xSrxMnO3 (x = 0-0,3) và Heusler gồm: Ni50Mn37Sn13, Ni48Mn37Sn13Fe2 và Ni48Mn37Sn13Co2.
- Nghiên cứu cấu trúc tinh thể và các đặc trưng từ tính của các hệ vật liệu kể trên.
- Phân tích các tham số tới hạn và chỉ ra các vật liệu Pr0,7Ca0,1Sr0,2MnO3 và Pr0,7Sr0,3MnO3 có đặc trưng giao giữa chuyển pha bậc một và bậc hai.  
- Xây dựng mối tương quan giữa các hiệu ứng từ nhiệt với hiệu ứng từ trở và các tham số tới hạn xung quanh vùng chuyển pha từ.
- Chỉ ra quy luật Smax và RCP phụ thuộc từ trường theo hàm số mũ, |ΔSmax| = a×ΔHn và RCP = b×ΔHN, giúp ngoại suy hiệu ứng từ nhiệt trong vùng từ trường cao.
- Góp phần đào tạo 01 NCS theo hướng nghiên cứu của nhiệm vụ.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1. T. D. Thanh, N. T. Dung, N. T. V. Chinh, D. S. Lam, D. A. Tuan, A. G. Gamzatov, “Magnetic, magnetotransport and critical properties of polycrystalline Pr0.7Sr0.3MnO3 located at the tricritical point”, J. Alloys Compd. 884 (2021) 161046. (Q1, IF = 5.316).
2. N. T. Dung, Y. Pham, D. S. Lam, N. V. Dang, A. G. Gamzatov, A. M. Aliev, D. H. Kim, S. C. Yu, T. D. Thanh, “Critical behavior of polycrystalline Pr0.7Ca0.1Sr0.2MnO3 exhibiting the crossover of first and second order magnetic phase transitions”, J. Mater. Res. Technol. 9 (2020) 12747 (Q1, IF: 5.289).
3. A. G. Gamzatov, A. B. Batdalov, A. M. Aliev, P. D. H. Yen, S. V. Gudina, V. N. Neverov, T. D. Thanh, N. T. Dung, S. C. Yu, D. H. Kim, M. H. Phan, “Determination of the magnetocaloric effect from thermophysical parameters and their relationships near magnetic phase transition in doped manganites”, J. Magn. Magn. Mater. 513 (2020) 167209 (Q2, IF: 2,82).
4. T. D. Thanh, D. S. Lam, V. H. Ky, P. T. Thanh, P. V. Dai, N. H. Dan, “Magnetocaloric and critical properties of Ni48Mn47Sn13X2 alloys with X = Fe and Co”, The 10th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2021), Hanoi, Vietnam, November 4-6, 2021, Abstract book (2021) 138.
5. N T V Chinh, N T Dung, Đ S Lâm, Đ C Linh, Đ T K Anh, T Đ Thành, “Hiệu ứng từ nhiệt của vật liệu nano tinh thể Pr0,5Sr0,5MnO3”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc lần thứ XII, Cần Thơ, 13-15/8/2022, Quyển 1 (2022) Trang 68.
- Đào tạo: Góp phần đào tạo 01 NCS theo hướng nghiên cứu của nhiệm vụ.

Những đóng góp mới

- Thiết lập được mối tương quan giữa hiệu ứng từ nhiệt với hiệu ứng từ trở thông qua từ độ (M), điện trở suất (ρ) và biến thiên entropy từ (ΔSm).
- Chỉ ra quy luật phụ thuộc từ trường của biến thiên entropy từ (Sm) và khả năng làm lạnh (RCP) thông qua các số mũ phụ thuộc từ trường (n và N) và các số mũ tới hạn (β, γ và δ).

 

Kiến nghị

Tập thể thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế QTRU01.06/20-21 đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và các sản phẩm khoa học đúng thời hạn. Kính đề nghị các cấp quản lý cho phép nhiệm vụ được nghiệm thu.

Ảnh nổi bật đề tài
1670575148983-157.png