Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng hệ nano bạc trên chất mang hệ nano lai ghép dựa trên cyclodextrin.
Mã số đề tài ĐLTE00.04/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên Nguyễn Thành Danh
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm TS.
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp nano bạc trên hệ chất mang lai ghép giữa alginate và cyclodextrin (hoặc/và dẫn xuất của nó) .
- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng giải phóng nano bạc, ảnh hưởng đến kích thước và độ bền của chúng.
- Khảo sát tính ứng dụng của hệ nano bạc trong sinh học và quang học.

Kết quả chính của đề tài
- Về khoa học: 
Hai hệ nanocomposite không mang bạc và mang bạc đã được tổng hợp bao gồm:
+ β-CD/Alg và AgNPs/β-CD/Alg
+ HP-β-CD/Alg và AgNPs/HP-β-CD/Alg
● Xác định các tính chất hóa lý của cả hai hệ nanocomposite chứa nano bạc sử dụng các công cụ phân tích: FTIR, SEM, TEM, HR-TEM, SAED, EDX, thế zeta và kích thước hạt và tính chất nhiệt TGA-DTA. 
● Khả năng giải phóng bạc trong bốn môi trường pH khác nhau từ acid đến bazơ được thực hiện trên hệ nanocomposite AgNPs/β-CD/Alg. 
● Độ bền lưu trữ hệ nanocomposite AgNPs/β-CD/Alg được nghiên cứu tại các nhiệt độ khác nhau trong thời gian 3 tháng. 
● Hoạt tính của hệ nanocomposite AgNPs/β-CD/Alg được kiểm tra trên vi khuẩn E. coli trong môi trường pH khác nhau. 
Những đóng góp mới
Lần đầu tiên, tổng hợp thành công hai hệ nanocomposite mới mang vật liệu nano bạc dựa trên cơ sở các polysaccharide alginate và β-cyclodextrin (hoặc 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin) thông qua cơ chế gel ion hóa. 
Nano bạc có thể được lưu giữ tốt trên hệ nanocomposite β-cyclodextrin/alginate đồng thời cũng có thể giải phóng bạc trong môi trường pH thích hợp. 
Nano bạc giải phóng theo môi trường pH đã thể hiện hoạt tính kháng khuẩn khác nhau. Vì thế, nanocomposite này đáp ứng yêu cầu như một vật liệu mới có khả năng giải phóng nano bạc trúng mục tiêu có thể ứng dụng trong lĩnh vực y sinh học. 
Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
1. Vo Thanh Truc, Nguyen Huu Thien An, Dang Chi Hien, Huynh Thi Kim Chi, Nguyen Tan Phat, Phan Nhat Minh, Mai Dinh Tri, Nguyen Thi Tram Chau and Nguyen Thanh Danh (2019) Silver nanoparticles biosynthesized from quao extract capped by hybrid nanocomposite, β-cyclodextrin/alginate, Vietnam Journal of Chemistry, 57, 4e3,4, 360-365.
2. Thi Thanh-Ngan Nguyen, Thanh-Truc Vo, Bich Ngoc-Huong Nguyen, Dinh-Truong Nguyen, Van-Su Dang, Chi-Hien Dang and Thanh-Danh Nguyen (2018) Silver and gold nanoparticles biosynthesized by aqueous extract of burdock root, Arctium Lappa as antimicrobial agent and catalyst for degradation of pollutants, Environmental Science and Pollution Research. 25, 34247–34261. (SCI, Q.1, IF (2018) = 2.914)
3. Thanh-Danh Nguyen, Chi-Hien Dang and Dinh-Tri Mai (2018) Biosynthesized AgNP capped on novel nanocomposite 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin/alginate as a catalyst for degradation of pollutants, Carbohydrate Polymers, 197, 29-37. (SCI, Q.1, IF (2018) = 6.044).

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

Quy trình điều chế các hạt nanocomposite không mang bạc: quy trình tối ưu, đơn giản và hiệu quả. Lưu trữ tại Viện Công Nghệ Hóa Học.
Quy trình điều chế các hạt nanocomposite mang bạc: quy trình tối ưu, đơn giản và hiệu quả. Lưu trữ tại Viện Công Nghệ Hóa Học.
Kết quả đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước hạt: có kết quả ảnh hưởng của giá trị pH đến tính chất quang học và kích thước hạt. Lưu trữ tại Viện Công Nghệ Hóa Học
Kết quả đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền hệ nano: có kết quả ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ ảnh hưởng đến độ bền lưu trữ nano bạc. Lưu trữ tại Viện Công Nghệ Hóa Học
Kết quả thử nghiệm kháng khuẩn: có kết quả kháng khuẩn E. coli theo hàm lượng nano bạc giải phóng. Lưu trữ tại Viện Công Nghệ Hóa Học.

Kiến nghị

Ứng dụng hệ nanocomposite cho lĩnh vực khác chẳng hạn như xúc tác phản ứng hữu cơ và xử lý môi trường.

Ảnh nổi bật đề tài
1591757234987-anhdetai36.jpg