Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tính toán phân bổ hợp lý các nguồn thải và xác định tải lượng ô nhiễm ngày tối đa phục vụ kiểm soát và quản lý chất lượng môi trường nước lưu vực sông ở Việt Nam.
Mã số đề tài VAST07.05/18-19.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên Hà Ngọc Hiến
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm PGS. TS.
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
Xác lập cơ sở khoa học tính toán phân bố hợp lý các nguồn thải và xác định tải lượng ô nhiễm ngày tối đa trên cơ sở các mô hình số có tính đến đầy đủ các quá trình tự làm sạch và các dạng nguồn thải khác nhau.
Xác định tải lượng ngày tối đa ô nhiễm hữu cơ và dinh dưỡng cho một số đoạn sông thuộc lưu vực sông Cầu.
Đề xuất quy trình tính toán tải lượng ô nhiễm ngày tối đa và giải pháp quản lý chất lượng nước lưu vực sông.
 

 

Kết quả chính của đề tài
- Về khoa học:
(1) Thu nhận lời giải giải tích cho bài toán phân bố tối ưu nguồn thải trên một đoạn sông có tính đến ảnh hưởng của quá trình khuếch tán rối và tự làm sạch của chất ô nhiễm.
(2) Xác lập cơ sở khoa học xác định tải lượng ô nhiễm ngày tối đa trên cơ sở các mô hình số.    
- Về ứng dụng:
(1) Đề xuất quy trình xác định tải lượng ô nhiễm ngày tối đa trên cơ sở các mô hình số.
(2) Xác định tải lượng ô nhiễm tối đa ngày đối với BOD, COD, TN và TP cho 07 đoạn sông trên dòng chính sông Cầu từ Chợ Mới đến Phả Lại.
Những đóng góp mới

(1) Thu nhận lời giải giải tích cho bài toán phân bố tối ưu nguồn thải trên một đoạn sông có tính đến ảnh hưởng của quá trình khuếch tán rối và tự làm sạch của chất ô nhiễm.
(2) Đề xuất quy trình mới xác định tải lượng ô nhiễm ngày tối đa trên cơ sở các mô hình số.
 (3) Xác định tải lượng ô nhiễm tối đa ngày đối với BOD, COD, TN và TP cho 07 đoạn sông trên dòng chính sông Cầu từ Chợ Mới đến Phả Lại.

 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
(1) Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Tâm, Hà Ngọc Hiến, Bùi Huy Hoàng. Đánh giá tải lượng ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động kinh tế-xã hội trong lưu vực sông Cầu tại các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Bắc Ninh. Tạp chí Môi trường (ISSN: 1859-042X), Chuyên đề IV (2018), 43-47.
(2) Bui Huy Hoang, Ha Ngoc Hien, Nguyen Thi Nhu Dinh, Nguyen Anh Thao, Pham Thi Thu Ha, Jaya Kandasamy, Tien Vinh Nguyen. Integration of SWAT and QUAL2K for water quality modeling in a data scarce basin of Cau River basin in Vietnam. Ecohydrology & Hydrobiology 19 (2019) 210–223. 
(3) Bùi Huy Hoàng, Hà Ngọc Hiến. Nghiên cứu áp dụng phương pháp hiệu chỉnh tự động sử dụng thuật toán di truyền trong mô phỏng diễn biến chất lượng nước sông: Thử nghiệm áp dụng cho lưu vực sông Cầu. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21 (7/2018), ISBN:978-604-913-837-9.
(4). Hà Ngọc Hiến, Bùi Huy Hoàng. Lời giải giải tích cho bài toán tối ưu xác định sức chịu tải ô nhiễm cho một đoạn sông. Báo cáo tại Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22 (7/2019) (Đã báo cáo).
- Các sản phẩm khác (nếu có)
(1) Đề xuất quy trình xác định tải lượng ô nhiễm ngày tối đa trên cơ sở các mô hình số.
(2) Xác định tải lượng ô nhiễm tối đa ngày đối với BOD, COD, TN và TP cho 07 đoạn sông trên dòng chính sông Cầu từ Chợ Mới đến Phả Lại.

 

Địa chỉ ứng dụng

- Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Thái nguyên, Bắc Ninh
- Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

 

Kiến nghị

Kết quả của đề tài có thể ứng dụng cho các hệ thống sông khác ở Việt Nam.