Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của thủy điện An Khê – Kanak đến tài nguyên nước vùng hạ lưu lưu vực sông Ba.
Mã số đề tài VAST.ĐTCB.01/17-18
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Dự án điều tra cơ bản
Họ và tên Trương Phương Dung
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm Ths
Thời gian thực hiện 01/07/2017 - 01/12/2018
Tổng kinh phí 1.200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Đưa ra được hiện trạng và mức độ suy giảm tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất) vùng hạ lưu lưu vực sông Ba từ thuỷ điện An Khê – Kanak do tác động của việc xây đập;

- Đánh giá được ảnh hưởng của việc suy giảm tài nguyên nước tới kinh tế - xã hội vùng hạ lưu lưu vực sông Ba.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:

Sau hai năm thực hiện, dự án đã đạt được các kết quả chính sau đây:

 • Tổng hợp các dữ liệu điều tra về tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất) khu vực hạ lưu sông Ba.
 • Đánh giá được chất lượng, trữ lượng nước mặt và nước dưới đất khu vực nghiên cứu qua hai giai đoạn trước (từ 2006-2010) và sau (từ 2011 – nay) khi thuỷ điện An Khê - Kanak đi vào hoạt động.
 • Điều tra, đánh giá được tác động của việc chuyển nước từ sông Ba sang sông Côn đến đời sống của người dân vùng hạ du.
 • Đề xuất các giải pháp các giải pháp về quản lý, giải pháp về kỹ thuật và giải pháp về công nghệ nhằm giảm thiểu những tác động do suy giảm tài nguyên nước gây ra bởi việc sử dụng nước của thuỷ điện An Khê - Kanak.  

Một số hình ảnh của đề tài: 

Những đóng góp mới

- Điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước trước và sau khi xây dựng thuỷ điện An Khê – Kanak.

- Điều tra, đánh giá được tác động của việc chuyển nước từ sông Ba sang sông Côn của thuỷ điện An Khê - Kanak đến đời sống của người dân vùng hạ du.

- Trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá ảnh hưởng của thuỷ điện An Khê – Kanak đến đời sống dân cư vùng hạ du, nhiệm vụ đã đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý, giảm thiểu những tác động do suy giảm tài nguyên nước trong đó việc làm cần thiết là phải trả lại dòng chảy môi trường trên dòng sông Ba sau đập thủy điện đảm bảo môi trường sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội bền vững

 

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

 1. “Tác động của thuỷ điện An Khê – Kanak và ảnh hưởng của việc chuyển nước từ sông Ba sang sông Côn đến khu vực sau đập”. Tạp chí Tài nguyên nước số 3/2018, trang 30-38.
 2. “Ảnh hưởng của công trình thuỷ điện An Khê – Kanak đến sự hạ thấp mực nước dưới đất ở vùng hạ du”. Tạp chí Tài nguyên nước số 4/2018, trang 32-37.
 3. “Nghiên cứu biến động dòng chảy mặt tỉnh Gia Lai dưới ảnh hưởng của các công trình khai thác”. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Quốc gia về khoa học Địa lý, 2018, trang 84-96.
 4. “Ảnh hưởng của công trình thủy điện An Khê – Kanak đến nước dưới đất vùng phụ cận”. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Quốc gia về khoa học Địa lý, 2018, trang 295-302.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Được lưu giữ tại Viện Địa lý-Viện HLKH&CNVN gồm:

 1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ.
 2. Sản phẩm 1: Dữ liệu tổng hợp về tài nguyên nước vùng hạ lưu lưu vực sông Ba từ thủy điện An Khê – Kanak trước và sau khi xây đập;
 3. Sản phẩm 2: Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của việc suy giảm tài nguyên nước tới đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân;
Ảnh nổi bật đề tài
1565162322101-T4.40.tpdung1.png