Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng hệ thống phát hiện và định lượng tự động với cơ sở dữ liệu GC-MS để phân tích đồng thời các hợp chất hữu cơ bán bay hơi trong bụi không khí - Mã số đề tài: VAST. ĐLT 10/17-18.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Dương Thị Hạnh
Thời gian thực hiện 01/01/2017 - 01/01/2018
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-  Xây dựng quy trình chiết tách đồng thời hợp chất hữu cơ bán bay hơi trong bụi không khí
- Xây dựng quy trình phân tích xác định SVOCs trong bụi không khí sử dụng hệ thống AIQS-DB trên thiết bị GC-MS.
- Áp dụng quy trình phân tích đã được phát triển trong thực tế phân tích đánh giá chất lượng bụi tại Hà Nội.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:

  •  Đã xây dựng quy trình chiết tách đồng thời hợp chất hữu cơ bán bay hơi trong bụi không khí sử dụng phương pháp chiết siêu âm với dung môi dichloromethane.
  •   Đã xây dựng quy trình phân tích xác định SVOCs trong bụi không khí sử dụng hệ thống AIQS-DB trên thiết bị GC-MS với giới hạn phát hiện các chất SVOCs trong bụi nằm trong khoảng từ 0,4 ng/ m3 – 1,0 ng/ m3.
  •   Đã áp dụng quy trình phân tích đã được phát triển trong phân tích đánh giá chất lượng bụi tại Hà Nội. Kết quả cho thấy 118 SVOCs được phát hiện trong mẫu bụi tại Hà Nội. Đề tài đã tìm ra một số nhóm chất mới nguy hại trong mẫu bụi không khí tại Hà Nội như nhóm thuốc trừ sâu, phthalate esters, nhóm hợp chất phá vỡ nội tiết, PPCPs, sterols. Một số nhóm chất gây nguy hại tới sức khỏe con người như chlorpyrifos, fenobucarb, di(2-ethylhexyl)phthalate, bis phenol A, 4-nitrophenol và phenol là những nhóm chất cần phải tiến hành nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo.

Một số hình ảnh của đề tài:

dthanh1

dthanh2

dthanh3

Những đóng góp mới

Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam cũng như trên thế giới về hiện trạng ô nhiễm của 940 SVOCs trong bụi không khí. Tổng số 118 SVOCs được phát hiện trong mẫu bụi tại Hà Nội. Đề tài đã tìm ra một số nhóm chất mới nguy hại tới sức khỏe con người như chlorpyrifos, fenobucarb, DEHP, BPA, 4-NP, và phenol. Đây là những nhóm chất cần phải tiến hành nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
+ 01 bài báo thuộc danh mục SCI: Hanh Thi Duong, Kiwao Kadokami, Ha Thu Trinh, Thang Quang Phan, Giang Truong Le, Dung Trung Nguyen, Thao Thanh Nguyen, Dien Tran Nguyen. 2018. Target screening analysis of 970 semi-volatile organic compounds adsorbed on atmospheric particulate matter in Hanoi, Vietnam. Chemosphere. 219:784-795.
+ 02 bài báo trong nước:
Hanh Thi Duong, Ha Thu Trinh, Phan Quang Thang, Nguyen Trung Dung, Nguyen Tran Dien. 2018. Optimization of ultrasonication extraction for determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons in air particle. Vietnam Journal of Science and Technology. Volume 56, No.3.
Truong Anh Dung, Ha Thu Trinh, Hanh Thi Duong. 2018. Application of an automated identification and quantification system with a GC/MS database (AIQS-DB) for silmutaneous analysis of phthalate esters and sterols in air particles. Vietnam Journal of Science and Technology. (được chấp nhận đăng)
+ Đã hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ  (01 thạc sĩ đã bảo vệ và 01 thạc sĩ bảo vệ tháng 3/2019)

Địa chỉ ứng dụng

* Kiến nghị :
Đề tài đã tìm ra một số nhóm chất mới trong mẫu bụi không khí tại Hà Nội như chlorpyrifos, fenobucarb, DEHP, BPA, 4-NP, và phenol. Đây là những nhóm chất có khả năng gây nguy hại tới sức khỏe con người do đó cần phải tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo. Trên cơ sở đó tìm ra nguồn gốc của chúng và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của chúng tới sức khỏe con người.