Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, đánh giá đặc điểm biến động châu thổ ngầm cửa sông Đáy vàcác tác động của chúng đến quá trình xói lở, bồi tụ đới bờ trong khu vực - Mã số: VAST.ĐTCB.02/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Dương uốc Hưng
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 1.000 tr. VNĐ (một tỷ đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Làm sáng tỏ quá trình hình thành và biến động châu thổ ngầm cửa sông Đáy;
- Đánh giá, dự báo hiện tượng xói lở - bồi tụ khu vực cửa Đáy;
- Đề xuất các giải pháp nâng cao tính ổn định khu vực cửa Đáy phục vụ giao thông thủy và thoát lũ.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Bổ sung, cập nhật các bộ số liệu quan trắc về vật lý hải dương, khí tượng thủy văn, mẫu địa chất tầng mặt, tài liệu địa chấn nông phân giải cao đến 30 m nước;
+ Thành lập bản đồ phân bố trường trầm tích bề mặt đáy biển tỷ lệ 1:10.000;
+ Xây dựng các mặt cắt địa chấn - địa chất minh giải theo quan điểm địa tầng phân tập;
+ Xác định qui luật phát triển đường bờ và châu thổ ngầm sông Đáy 50 năm qua;
+ Xây dựng kịch bản phát triển đới bờ châu thổ ngầm sông Đáy đến năm 2070.

- Về ứng dụng:
+ Bộ cơ sở dữ liệu vật lý hải dương, địa chất, địa vật lý đầy đủ, cập nhật;
+ Bộ tham số đầu vào chuẩn cho mô hình mô phỏng MIKE 3 áp dụng cho khu vực nghiên cứu;
+ Cơ sở khoa học cho các công tác hoạch định chính sách, quản lý không gian đới bờ và phát triển kinh tế theo định hướng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh của đề tài:

dqhung1

dqhung2

Những đóng góp mới

+ Làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển của châu thổ ngầm sông Đáy trong mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố tác động, bao gồm các điều kiện tự nhiên (địa hình, địa mạo, môi trường, khí hậu, các quá trình tương tác sông – biển…) và các tác động nhân sinh (đắp đê lấn biển, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng ngập mặn…)
+ Xây dựng kịch bản phát triển châu thổ ngầm sông Đáy đến năm 2070 tới trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng theo mô hình mô phỏng MIKE 3.
+ Đề xuất giải pháp chủ động khơi dòng theo xu thế phát triển lòng dẫn nhằm nâng cao khả năng thoát lũ và hiệu quả giao thông vận tải đường thủy 2

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
+ Mai Đức Đông và nnk., 2016, Một số dấu hiệu các ranh giới địa tầng phân tập khu vực châu thổ Sông Hồng dựa trên tài liệu địa chấn nông phân giải cao, Kỷ yếu Hội nghị khoa học thanh niên Viện HLKHCN Việt Nam lần thứ XIV, IBSN 987-604-913-494-4, 107-117.
+ Nguyen Trung Thanh et al., 2018, Late Pleistocene-Holocene sequence stratigraphy of the subaqueous Red River delta and the adjacent shelf, Vietnam Journal of Earth Sciences, 40(3), 271-287;
+ Dương Quốc Hưng và nnk., Nghiên cứu biến động và dự báo xu thế phát triển đới bờ khu vực Cửa Đáy tới 2070, (đã chấp nhận đăng trên TC Khoa học Công nghệ Biển).
+ Dương uốc Hưng và nnk., Một số kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa trường địa hóa khí và hoạt động đứt gãy kiến tạo khu vực cửa biển Vịnh Bắc bộ, TC Khoa học và Công nghệ biển (đã chấp nhận đăng trên TC Khoa học Công nghệ Biển).
+ Mai Đức Đông và nnk., Ứng dụng mô hình SIMCLAST nghiên cứu sự phát triển của châu thổ Sông Hồng giai đoạn Pleistocen muộn-Holocen, TC Khoa học và Công nghệ biển (đã chấp nhận đăng trên TC Khoa học Công nghệ Biển).

- Các sản phẩm khác:
+ 21 mặt cắt địa chấn nông phân giải cao đã xử lý;
+ 16 mặt cắt Georadar đã xử lý;
+ Kết quả phân tích 24 mẫu thành phần độ hạt trầm tích tầng mặt;
+ Kết quả phân tích 24 mẫu bào tử phấn hoa trầm tích tầng mặt;
+ Kết quả thu thập, hiệu chỉnh số liệu quan trắc vật lý hải dương, khí tượng thủy văn;
+ 01 Bản đồ phân bố trầm tích hiện đại khu vực nghiên cứu (1:10.000);
+ 01 Bản đồ dự báo biến động đường bờ khu vực nghiên cứu trong 50 năm tới (1:10.000)
+ Báo cáo Xu thế phát triển châu thổ ngầm khu vực cửa Đáy và tác động của chúng đến quá trình xói lở, bồi tụ đới bờ;
+ Báo cáo Hiện trạng và các giải pháp KHCN đảm bảo tính ổn định về giao thông thủy và thoát lũ khu vực cửa Đáy.

Địa chỉ ứng dụng

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình;
+ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định.

Kiến nghị

+ Xây d?ng quy ho?ch qu?n lý không gian ??i b? sông ?áy trong 50 n?m t?i;
+ Nghiên c?u t?ng th? các châu th? ng?m thu?c h? th?ng châu th? Sông H?ng.