Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, chế tạo mẫu thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển. Mã số đề tài: VAST01.10/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên ThS. Nguyễn Văn Hải
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 500 Triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển, có công suất trong khoảng 100÷1000W.
- Làm chủ công nghệ chế tạo một dạng thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển.
- Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong lĩnh vực chế tạo thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: đã thiết kế, chế tạo thành công 01 thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển, công suất điện phát ra hoạt động ổn định với tải 200W trong suốt thời gian thử nghiệm ở biển. Với 02 nguồn điện áp cấp ra 12VDC, 220VAC tần số 50Hz và thực sine. Hiệu suất chuyển đổi từ năng lượng sóng biển sang năng lượng điện của thiết bị đạt khoảng 64-67%.
- Về ứng dụng: Thiết bị có khả năng sử dụng trong việc làm phao báo dẫn đường biển hoặc cấp điện cho đèn hải đăng biển.

Hình ảnh của đề tài:

nvhai1

Những đóng góp mới

Đưa ra được 01 mô hình thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: các bài báo đã xuất bản gồm 04 bài báo như sau:
a. Nguyen Van Hai, Nguyen Dong Anh, Nguyen Nhu Hieu. Numerical simulation of an electrical generator for sea wave energy. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Vol. 4, (2017), pp. 8104-8110.
b. Nguyen Van Hai, Nguyen Dong Anh, Nguyen Nhu Hieu. Fabrication and experiment of an electrical generator for sea wave energy. Vietnam Journal of Science and Technology, Vol. 55 (6), (2017), pp. 780-792.
c. Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Văn Hải. Nghiên cứu và thử nghiệm thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, T. 17 (1), (2017), tr. 44-54.
d. Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đông Anh, Nguyễn Như Hiếu. Nghiên cứu, tính toán thiết bị phát điện công suất nhỏ từ năng lượng sóng biển. Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa, ngày 7-8/10/2016, Hà Nội, (2017), tr. 216-219.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: 01 văn bản chấp nhận đơn Đăng ký về Bằng độc quyền sáng chế, hiện tại Hồ sơ đang ở trong giai đoạn công báo trên Website của Cục Sở hữu Trí tuệ, trong phân mục Sở hữu công nghiệp.
- Các sản phẩm cụ thể: 01 mẫu thiết bị phát điện từ năng lượng sóng biển, thiết bị hoạt động theo phương thẳng đứng và gắn cố định ở đáy biển, sản phẩm hiện lưu giữ tại Viện Cơ học – VAST.

Địa chỉ ứng dụng

Hợp tác với Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ ATG để chuyển giao công nghệ, thiết bị vào thực tế.

Kiến nghị

V?i nhu c?u c?n thi?t v? ngu?n ?i?n n?ng s? d?ng ngoài bi?n. ?? hoàn thi?n mô hình thi?t b? có kh? n?ng s? d?ng ???c trong th?c t?, nhóm th?c hi?n ?? tài ki?n ngh? Vi?n C? h?c, Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam ti?p t?c t?o ?i?u ki?n và h? tr?, ?? nhóm th?c hi?n ?? tài hoàn thi?n và th?c hi?n th? nghi?m thi?t b? ? bi?n trong th?i gian lâu dài, nh?m ?ánh giá ?? b?n c?a thi?t b? và ti?n t?i chuy?n giao s?n ph?m thi?t b? ??n ??n v? s? d?ng.