Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu luận chứng khoa học xây dựng cụm kinh tế biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số đề tài ...
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài khác (Từ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN trở lên)
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu các luận cứ về:
- Tiềm năng sinh thái – nhân văn phục vụ phát triển khu kinh tế biển Cần Giờ;
- Tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển khu kinh tế biển Cần Giờ.

Kết quả chính của đề tài

- Báo cáo về điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế, văn hóa - xã hội của Huyện Cần Giờ;
- Báo cáo về quan điểm về việc phát triển khu kinh tế biển Cần Giờ;
- Báo cáo về tiềm năng và lợi thế phát triển khu kinh tế biển Cần Giờ;;
- Báo cáo về tiềm năng sinh thái nhân văn phục vụ phát triển khu kinh tế biển Cần Giờ
- Báo cáo về tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển khu kinh tế biển Cần Giờ.

Hình ảnh đề tài:

nhc1

Hệ thống đường thủy và luồng tàu chính vào hệ thống sông Đồng Nai – Sòai Rạp và liên vịnh Gành Rái – Đồng Tranh

nhc2
Phương án 2 (Đông Nam ) kiến trúc không gian khu kinh tế biển Cần Giờ

nhc3

Sơ đồ xác định không gian phát triển kinh tế biển

 

Những đóng góp mới


- Báo cáo tổng hợp các kết quả nhiệm vụ về luận chứng khoa học xây dựng cụm kinh tế biển Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ ứng dụng

Các sở, ban, ngành thuộc TP. Hồ Chí Minh.