Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá khả năng di thực cây Quinoa (Chenepodium quinoa Wildd) phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Trị. Mã số đề tài: VAST.NĐP.03/15-16
Mã số đề tài VAST.NĐP.03/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu khoa học miền Trung
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên Th.S. Trần Thị Hân
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 1.219,62 triệu đồng, trong đó: - Kinh phí từ Viện Hàn lâm KHCNVN: 700 triệu đồng. - Kinh phí từ tỉnh Quảng Nam: 378 triệu đồng. - Kinh phí từ tỉnh Quảng Trị: 141,62 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu khả năng di thực của cây Quinoa (Chenepodium quinoa Willd) phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Trị

Kết quả chính của đề tài

Về Khoa học: Các số liệu đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của cây Quinoa (Chenepodium quinoa Willd) tại 5 huyện được lựa chọn (3 huyện của tỉnh Quảng Nam: Tiên Phước, Thăng Bình và Phú Ninh và 2 huyện của tỉnh Quảng Trị: Cam Lộ, Vĩnh Linh).
Về Ứng dung: Ứng dụng các kết quả nghiên cứu để xây dựng quy trình kỹ thuật và sử dụng cho trồng thử nghiệm tại 5 điểm nghiên cứu trong năm thứ hai.

Hình ảnh của đề tài:

tthan1

tthan2

Những đóng góp mới

Đề tài là công trình đầu tiên nghiên cứu về di thực cây Quinoa vào các vùng đất tại hai tỉnh Miền Trung, Quảng Nam và Quảng Trị.