Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, nghiên cứu các loài trong chi Nghệ (Curcuma L.) ở Tây Nguyên. Mã số đề tài: VAST 04.10/15-16.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Nguyễn Quốc Bình
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Xây dựng bộ dữ liệu các loài trong chi nghệ (Curcuma L.) ở Tây Nguyên.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Xây dựng được hồ sơ cơ sở dữ liệu của các loài nghệ ở Tây Nguyên gồm 20 loài, chiếm 66,6% so với tổng số các loài nghệ ở Việt Nam (30 loài). Trong đó, Đắk Lắk tập trung nhiều loài nhất (10 loài = 50%), Gia Lai có số loài ít nhất (6 = 30%) so với tổng số loài nghệ ở Tây Nguyên. Thu thập được mẫu của 11 loài nghệ ở Tây Nguyên với 42 mẫu tiêu bản phục vụ cho nghiên cứu và trưng bày ở Bảo tàng TNVN.
+ Xác định tên khoa học của “Cây khỏe” là Curcuma singularis Gagnep., thuộc chi Nghệ (họ Gừng), là loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, phân bố ở Kon Tum và Gia Lai. 5 bài thuốc chữa bệnh từ “Cây khỏe” của đồng bào Tây Nguyên đã được điều tra.
-  Thành phần hoạt chất của “Cây khỏe” bao gồm:
+ Trong thành phần hóa học của tinh dầu có 47 hợp chất (chiếm 62.96 % tổng số tinh dầu) đã được xác định. Các hợp chất chính là camphor (23,63%), isoborneol (2,24%), endo-borneol (3,06%), terpinen-4-ol (3,51%), copaene (2,56%), acoradiene (2,89%) và turmerol (2,65%),...
+ Xử lý mẫu thực vật, tạo dịch chiết và phân đoạn của “Cây khỏe” đã phân lập được 8 hợp chất từ "Cây khỏe" và xác định được cấu trúc của 8 hợp chất này: 3-hydroxy-4-methoxy benzoic acid (MC-450), 1,7-bis (3,4-dihydroxyphenyl) heptane-3,5,7-triol (MC-460), 1-(4-hydroxyphenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) heptane-2,4,5,6,7-pentaol (MC-461), rugosic acid B (MC-438), 2,3-butanediol (MC-467), meso-2,3-butanediol (MC-468), furan-2,3-diol (MC-471) và ethyl-β-D-glucopyranoside (MC-472). Trong đó, hai hợp chất Curcusin A (MC-460) và Curcusin B (MC-461) là hai hợp chất mới, lần đầu tiên được phân lập từ thiên nhiên.
+ Dịch chiết etanol và các dịch chiết phân đoạn (n-hexan, clorofom và etyl axetat) của “Cây khỏe” thể hiện tác dụng ức chế sEH yếu; dịch chiết phân đoạn nước cho thấy hiệu quả hứa hẹn nhất để ức chế hoạt động xúc tác của enzym sEH. 02 hợp chất mới diarylheptanoid (Curcusin A và Curcusin B) thể hiện hoạt tính ức chế sEH mạnh, trong đó, Curcusin A còn có thể ức chế hoạt động xúc tác của enzym sEH với giá trị IC50 = 35.5 ± 2.3 µM. Vì vậy, Curcusin A rất cần được quan tâm và phát triển.

Hình ảnh của đề tài:

nqbinh1

Những đóng góp mới

- Hồ sơ của 20 loài nghệ có ở Tây Nguyên; Bổ sung một loài nghệ mới là Curcuma singularis Gagnep.
- Hai hợp chất Curcusin A (MC-460) và Curcusin B (MC-461) là hai hợp chất mới, lần đầu tiên được phân lập từ thiên nhiên.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
10.1. Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Phương Hạnh, 2015. Đặc điểm hình thái một số loài trogn chi Nghệ (Curcuma) có tác dụng làm thuốc ở Tây Nguyên. Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 6: 1044-1049. NXB KHKT & CN.
10.2. Nguyen Manh Cuong, Doan Thi Van,   Ninh The Son,  To Dao Cuong,  Pham Ngoc Khanh, Nguyen Quoc Binh,  Tran Thi Viet Thanh,  Ji Sun Lee,  Ah Reum Jo,  and Young Ho Kim, 2017. Inhibitory Effects of Novel Diarylheptanoids and Other Constituents of the Rhizomes of Curcuma singularis on the Catalytic Activity of Soluble Epoxide Hydrolase. Bull. Korean Chem. Soc. Vol. 38, 112–115. (SCI).
10.3. Nguyen Quoc Binh, Hoang Anh Tuan, Nguyen Van Dat, Tran Thi Viet Thanh, Nguyen Phuong Hanh, Nguyen Manh Cuong, Nguyen Trung Thanh, 2017. A new record Species for Flora Vietnam - Curcuma singularis Gagnep. (Zingiberaceae). Tạp chí Khoa học, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Vol. 33, No. 1: 25-29.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi cất giữ):
+ 42 mẫu tiêu bản (11 số hiệu) thuộc 11 loài nghệ thu thập ở Tây Nguyên, đã khâu trên bìa cứng để bảo quản. Bộ mẫu vật này và các báo cáo chuyên đề lưu giữ tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Kiến nghị

- C?n ti?p t?c ?i?u tra ? các khu v?c g?n ??nh và ??nh núi cao ?? có th? phát hi?n thêm ???c các loài b? sung hay loài m?i cho Tây Nguyên.
- Ti?p t?c nghiên c?u sâu h?n 02 h?p ch?t m?i diarylheptanoid (Curcusin A và Curcusin B) v? ho?t tính ?c ch? sEH và ?c ch? ho?t ??ng xúc tác c?a enzym sEH m?i trong t? nhiên.