Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng mô hình số mô phỏng sự thay đổi địa hình đáy biển do sóng và dòng chảy (Mã số: VAST.ĐLT.07/15-16)
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Phạm Thành Nam
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

-    Xây dựng và phát triển một mô hình số mô phỏng hiệu quả sự thay đổi địa hình đáy biển do sóng và dòng chảy để có thể sử dụng được trong các dự án kỹ thuật bờ biển.
-    Xây dựng một nhóm nghiên cứu trẻ có khả năng nghiên cứu sáng tạo và công bố các kết quả mới trên các tạp chí quốc tế.
-    Hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học trong và ngoài nước để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như số liệu, và công bố các kết quả nghiên cứu có giá trị trong các hội nghị chuyên ngành và trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Đã xây dựng được một mô hình số mô phỏng tính toán sự thay đổi địa hình đáy biển do sóng và dòng chảy. Các mô-đun trong mô hình đã được tính toán hiệu chỉnh và kiểm tra với nhiều bộ số liệu đo đạc từ các phòng thí nghiệm và hiện trường. Kết quả tính toán hiệu chỉnh và kiểm tra thu được phù hợp tốt với các bộ số liệu đo đạc. Những kết quả chính đã được gửi đăng và công bố trên tạp chí Ocean Engineering (SCI). Ngoài ra, những kết quả của đề tài cũng đã được công bố trên các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.
-    Về ứng dụng: Vùng ven bờ biển cửa Thuận An có sự biến động mạnh về thay đổi địa hình đáy biển, đặc biệt sau khi có xây dựng các công trình đê kè chắn sóng. Mô hình số này đã được áp dụng tính toán mô phỏng sự thay đổi địa hình đáy biển cho vùng biển Thuận An. Kết quả tính toán cho thấy mô hình đã mô phỏng khá tốt sự bồi đắp vùng lân cận của kè biển phía Nam cửa Thuận An.

Hình ảnh trong đề tài:

ptnam

Những đóng góp mới

-    Đã cải tiến cách tính toán các hệ số ổn định và phân hủy trong tính toán tiêu tán năng lượng do sóng vỡ.
-    Đã tính toán dòng chảy ngang bờ do sóng và vận chuyển bùn cát do dòng chảy ngang bờ gây ra.
-    Đã tính toán các tham số sóng bất đối xứng và vận chuyển bùn cát do sóng bất đối xứng gây ra.
-    Đã tính toán áp dụng cho vùng biển Thuận An.

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố:
•    01 bài báo SCI:
+    Pham Thanh Nam, Magnus Larson, Hans Hanson, Hocine Oumeraci (2017). Model of nearshore random wave transformation: validation against laboratory and field data. Ocean Engineering, Vol. 135, pp. 183-193.
•    03 bài báo hội nghị:
+    Phạm Thành Nam (2015). Hiệu chỉnh mô hình số tính toán lan truyền sóng ngẫu nhiên vùng ven bờ biển. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015, trang 477-486.
+    Phạm Thành Nam, Nguyễn Thị Thảo (2015). Mô hình tính toán sóng bất đối xứng vùng ven bờ. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2015, trang 487-493.
+    Pham Thanh Nam, Do Thi Thu Ha, Nguyen Thi Thao, Truong Manh Chien (2016).  A numerical model of beach morphological evolution due to waves and currents.  In: Proceedings of the 8th Asia-Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics – ApHydro 2016, September 20 – 23, Hanoi, Vietnam, pp. 59-66.
-    Các sản phẩm cụ thể:
•    Mô hình số mô phỏng sự thay đổi địa hình đáy biển do sóng và dòng chảy.