Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học và công nghệ trong ngành hải sản phục vụ xây dựng chương trình khai thác Hải sản bền vững
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài thuộc Ban UDTKCN
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu đánh giá tình hình phát triển ngành hải sản
- Xây dựng khung chương trình “Ứng dụng Khoa học và công nghệ phục vụ khai thác và phát triển nguồn lợi hải sản bền vững” trình Chính phủ.
b. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá hiện trạng khu bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi…
- Các giải pháp về quản lý, khai thác, chế biển…thủy hải sản
- Đánh giá tình hình nghiên cứu ứng dụng KHCN cho phát triển ngành hải sản.
- Xây dựng khung chương trình “Ứng dụng Khoa học và công nghệ phục vụ khai thác và phát triển nguồn lợi hải sản bền vững”.

Kết quả chính của đề tài

Báo cáo tổng kết, tóm tắt tiếng anh và tiếng việt, dự thảo Tờ trình và Quyết định