Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số chất nguy hại trong rượu Việt Nam (Mã số đề tài: VAST.CTG.05/15-16)
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên Thạc sỹ Hoàng Minh Tạo
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng quy trình phân tích định lượng các chất nguy hại trong rượu nhằm nâng cao năng lực phân tích của phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm.
- Thử nghiệm phân tích các chất nguy hại trong một số loại rượu thu thập được nhằm đánh giá khả năng ứng dụng của quy trình phân tích đã xây dựng và đánh giá sự có mặt của chất nguy hại trong rượu.

Kết quả chính của đề tài

*   Về khoa học:
-    Đã được chấp nhận đăng 01 bài báo trên Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
-    Tham dự và trình bày 01 báo cáo tại “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sử dụng máy khối phổ ICP-MS”
-    Tham dự  02 bài và trình bày 01 báo cáo tại “Hội thảo Nghiên cứu xác định các chất độc trong bảo quản và chế biến thực phẩm”
*   Về ứng dụng:
-    Đã xây dựng được 04 quy trình phân tích một số chất nguy hại trong rượu gồm:
+ Quy trình phân tích nhóm chất Aldehyde
+ Quy trình phân tích nhóm Alcohol
+ Quy trình phân tích nhóm Kim loại nặng
+ Quy trình phân tích nhóm thuốc BVTV

Một số hình ảnh trong đề tài:

hmtao1

hmtao2

hmtao3

Những đóng góp mới

Đề tài bước đầu tạo điều kiện để phát triển các phương pháp phân tích trong thực phẩm của phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường. Mặt khác cũng đóng góp một phần các kết quả nghiên cứu nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Đề tài đã xác định được một số nhóm chất nguy hại trong rượu như nhóm aldehyde, nhóm alcohol, nhóm thuốc BVTV và nhóm kim loại nặng trên các mẫu rượu sản xuất tại Việt Nam và một số mẫu rượu dòng vodka và whisky nhập khẩu để có cơ sở so sánh về chất lượng.

Sản phẩm đề tài

*   Các bài báo đã công bố (liệt kê):
- Giấy chấp nhận đăng 01 bài báo trên Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học
*   Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
- 04 quy trình phân tích một số chất nguy hại trong rượu gồm:
+ Quy trình phân tích nhóm chất Aldehyde
+ Quy trình phân tích nhóm Alcohol
+ Quy trình phân tích nhóm Kim loại nặng
+ Quy trình phân tích nhóm thuốc BVTV
Hiện tại các quy trình đang được lưu trữ tại Phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường của Trung tâm.

Địa chỉ ứng dụng

Phòng thí nghiệm trọng điểm về an toàn thực phẩm và môi trường – Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kiến nghị

Nghiên c?u này m?i ch? thành công b??c ??u trong vi?c xây d?ng ???c 04 quy trình phân tích các ch?t nguy h?i trong r??u. Kính ?? ngh? Vi?n Hàn lâm Khoa h?c và Công ngh? Vi?t Nam xem xét và ti?p t?c c?p kinh phí ??u t? cho vi?c nghiên c?u ?? xây d?ng thêm b? các quy trình phân tích các ch?t nguy h?i khác trong r??u nói riêng và trong th?c ph?m nói chung. ??ng th?i ti?n hành phân tích trên nhi?u n?n m?u ?? có c? s? ki?n ngh? hoàn thi?n các Quy chu?n hi?n hành liên quan ??n ?? u?ng có c?n c?ng nh? th?c ph?m.