Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra các chất có hoạt tính sinh học từ nguồn thực vật rừng ngập mặn tại khu vực vườn Quốc gia Xuân Thủy tỉnh Nam Định
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Dự án điều tra cơ bản
Họ và tên TS. Nguyễn Văn Thanh
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 1.200.000.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

a. Có được các mẫu thực vật có triển vọng làm dược liệu tại một số khu vực thuộc vườn Quốc gia Xuân Thủy;
b. Có được các chất có hoạt tính sinh học thông qua phân lập các chất theo định hướng hoạt tính kháng sinh, gây độc tế bào từ các mẫu thu được;
c. Đề xuất được hướng sử dụng một số đối tượng có triển vọng.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
- Đã điều tra thu thập 28 mẫu thực vật ngập mặn đầy đủ tên khoa học, ảnh tiêu bản, tiêu bản.
- Đã sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định (trên 8 chủng VSVKĐ) và hoạt tính gây độc tế bào (trên 5 dòng tế bào ung thư khác nhau) các dịch chiết thô và các dịch chiết phân đoạn của các mẫu thực vật thu thập được.
- Bằng các phương pháp chiết và sắc ký đã phân lập được 77 hợp chất từ 5 mẫu thực vật ngập mặn, trong đó có 1 chất mới phân lập được từ cây Đước vòi và được đặt tên là Rhizostyloside. Cấu trúc của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC, COSY, NOESY và HR-ESI-MS.
- Đã đánh giá hoạt tính hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định và hoạt tính gây độc tế bào đối với các hợp chất tách được. Kết quả điều tra đã phát hiện 44 hợp chất có hoạt tính sinh học.
- Đã đánh giá được sự có mặt của các chất có hoạt tính sinh học trong 5 mẫu thực vật ngập mặn khác nhau và đánh giá được hàm lượng của các chất này trong mẫu thực vật nghiên cứu ban đầu.
- Về ứng dụng:
- Đã đề xuất hướng sử dụng 2 loài thực vật ngập mặn có triển vọng về hoạt tính sinh học là cây Cóc trắng - Lumnitzera racemosa Willd. và cây Đước vòi - Rhizophora stylosa.

Những đóng góp mới

- Đã lần đầu tiên nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 5 loài thực vật ngập mặn thu thập tại Vườn quốc gia Xuân Thủy tỉnh Nam Định.
- Đã phát hiện được 1 hợp chất mới Rhizostyloside từ cây Đước vòi - Rhizophora stylosa.
- Đã phát hiện được 44 hợp chất có hoạt tính sinh học từ 5 loài thực vật ngập mặn Việt Nam.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
1. Phan Thi Thanh Huong, Chau Ngoc Diep, Nguyen Van Thanh, Vu Anh Tu, Tran Hong Hanh, Nguyen The Cuong, Nguyen Phuong Thao, Nguyen Xuan Cuong, Do Thi Thao, Tran Huy Thai, Nguyen Hoai Nam, Ninh Khac Ban, Phan Van Kiem and Chau Van Minh - A New Cycloartane Glucoside from Rhizophora stylosa, Natural Product Communications 9 (2014) pp. 1255-1257.
2. Nguyen Phuong Thao, Bui Thi Thuy Luyen, Chau Ngoc Diep, Bui Huu Tai, Eun Ji Kim, Hee Kyoung Kang, Sang Hyun Lee, Hae Dong Jang, Nguyen The Cuong, Nguyen Van Thanh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, Young Ho Kim - In vitro evaluation of the antioxidant and cytotoxic activities of constituents of the mangrove Lumnitzera racemosa Willd., Archives of Pharmacal Research 38(4), (2015), pp. 446-455.
3. Pham Thi Mai Huong, Nguyen Van Thanh,*, Phan Thi Thanh Huong, Nguyen The Cuong, Chau Ngoc Diep, Vu Anh Tu, Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Phuong Thao, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Phan Van Kiem, Chau Van Minh – Flavonoids from Sonneratia caseolaris (L.), Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52 (5A) (2014) 403-409.
4. Chemical constituents from fruits of Pandanus odoratissimus (L. F.) - Ninh Thi Ngoc, Nguyen Van Thanh,*, Pham Thi Mai Huong, Phan Thi Thanh Huong, Nguyen The Cuong, Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh, Hội thảo “Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ IV” (2014) 163-169.
5. Phạm Thị Mai Hương, Nguyễn Văn Thanh*, Phan Thị Thanh Hương, Ninh Thị Ngọc, Châu Ngọc Điệp, Vũ Anh Tú, Trần Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Viên, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoài Nam, Châu Văn Minh – Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học cây Bần chua (Sonneratia caseolaris L.), Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền vững lần thứ hai (2014) 659-665.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: không đăng ký
- Các sản phẩm cụ thể:
- Mẫu tiêu bản có tên khoa học của 28 loài thực vật ngập mặn lưu giữ tại Viện Hóa sinh biển.
- Dữ liệu phổ của các hợp chất phân lập được.
- Số liệu kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào và hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các dịch chiết thô các loài thực vật ngập mặn và của các chất sạch.
- Các sản phẩm khác: Đã đào tạo 01 Thạc sĩ và góp phần đào tạo 01 nghiên cứu sinh.

Địa chỉ ứng dụng

Vườn quốc gia Xuân Thủy tỉnh Nam Định.