Thông tin Đề tài

Tên đề tài Quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc 2014
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ KHCN về bảo vệ môi trường
Họ và tên ThS. Dương Thanh Nghị
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 300 triệu VNĐ cho năm 2014
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài
  • Quan trắc chất lượng ba hợp phần môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam - nước, trầm tích và sinh vật - ven bờ miền Bắc, từ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến Cửa Lò (tỉnh Nghệ An).
  • Cảnh báo các vấn đề ô nhiễm có thể xảy ra trên vùng biển ven bờ phía Bắc Việt Nam, phục vụ cho việc quản lý và bảo vệ môi trường biển của Nhà nước.
Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Quan trắc và phân tích môi trường trên tổng số 6 trạm bị tác động ven bờ: Trà Cổ, Cửa Lục, Đồ Sơn, Ba Lạt, Sầm Sơn và Cửa Lò. Thời gian quan trắc gồm 2 đợt trong năm vào các tháng 3 và 8 để theo giõi thường xuyên, liên tục hàng năm diễn biến chất lượng môi trường vùng biển ven bờ phía Bắc.
- Về ứng dụng: Là cơ sở tài liệu để phụ vụ xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường biển quốc gia. Mặt khác tăng cường giám sát các biến đổi môi trường tự nhiên toàn cầu cũng như sự cố do con người gây ra trên biển. Giúp các sở ban ngành địa phương liên quan xây dựng các quy định quản lý môi trường biển.

Những đóng góp mới

Góp phần đánh giá chất lượng môi trường toàn vùng biển ven bờ Việt Nam từ chuỗi số liệu thường niên. Phát hiện các vấn đề môi trường đang diễn ra trong năm như tảo độc, dầu tràn, nhiệt độ gia tăng…và cảnh báo các vấn đề ô nhiễm có thể xảy ra với vùng biển ven bờ Việt Nam như ô nhiễm xuyên biên giới của chất phóng xạ, hóa chất độc hại trong nuôi trồng, đánh bắt…Đánh giá chất ô nhiễm có độc tính trong mắt xích chuỗi thức ăn (thịt ngao) để cảnh báo an toàn thực phẩm hải sản.

Sản phẩm đề tài

- Báo cáo tổng kết
- Báo cáo tóm tắt
- Báo cáo số liệu quan trắc đợt 1 và 2
- Báo cáo tóm tắt tiếng Anh và Việt

31.2015duongthanhnghi

31.2015duongthanhnghi1

Địa chỉ ứng dụng

MONRE, VAST và các cơ quan quản lý môi trường nhà nước cấp địa phương.