Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nhân giống nhân tạo và nuôi trồng thử nghiệm một số loài rong mơ-Sargassum tại các vùng ven biển
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Lê Như Hậu
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500.000.000 đ.
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Sản xuất cây giống nhân tạo từ hợp tử.
- Nghiên cứu các giải pháp phát triển nguồn lợi rong mơ bằng mô hình và kỹ thuật nuôi trồng rong mơ ngoài tự nhiên.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
o Đã có được quy trình và kỹ thuật sản xuất giống rong Mơ từ khâu thu trứng cho thụ tinh nhân tạo và ươm nuôi thành cây con 2 cm.
o Đã có mô hình và kỹ thuật nuôi trồng ở biển cho cây rong mơ để thu sinh khối với năng suất 20-22 tấn rong tươi/ha/năm.
o Kết quả thử nghiệm sản xuất giống tại phòng thí nghiệm và ươm giống ở biển đã sản xuất được với số lượng cây giống là 77.000 cây giống cao 2-5 cm, 760 m dây giống và 2500 cm2 bề mặt san hô chứa cây giống
o Kết quả thử nghiệm nuôi trồng theo các mô hình đã thu hoạch được 1.902,65 kg tươi tương đương với 237,83 kg khô theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10371: 2014 với độ ẩm tối đa 35%, tạp chất tối đa 3%.
Về ứng dụng:
o Có khả năng sử dụng kết quả đề tài để nuôi trồng rong mơ ở biển trên quy mô lớn
o Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống và chuyển đổi nghề cho cộng đồng dân cư ven biển.
o Góp phần giảm thiểu ô nhiễm dinh dưỡng môi trường nước ven biển một cách hiệu quả bằng biện pháp sinh học....do rong biển có khả năng hấp thụ các nguồn dinh dưỡng Nitơ và Phốt pho cao từ môi trường để tăng sinh khối.
o Tạo tiền đề cho công nghệ sản xuất ethanol nhiên liệu, thực phẩm chức năng từ rong biển

Những đóng góp mới

Đề tài hoàn thiện quy trình nuôi trồng một đối tượng nuôi mới (rong mơ Sargassum) cho nghề nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, từ khâu sản xuất giống bằng hợp tử đến quy trình nuôi trồng thu sinh khối ở biển.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (Liệt kê):
Lê Như Hậu, Vũ Thị Mơ, Võ Thành Trung, Trần Văn Huynh, Trần Nguyễn Hà Vy. Ảnh hưởng ánh sáng và dinh dưỡng trong quá trình nhân giống rong mơ - S. polycystum C. Agardh từ hợp tử. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 14, Số 1: 81-88, 2014, ISSN: 1859 -3097.
Lê Như Hậu, Vũ Thị Mơ, Võ Thành Trung, Trần Văn Huynh và Trần Nguyễn Hà Vy , 2014. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường lên số lượng trứng phóng ra và tỷ lệ thụ tinh của rong mơ Gai – S. polycystum C. Agardh, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vol. 5, 61-68, ISSN: 1859-4561.
Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
Sáng chế: ”Qui trình sản xuất giống rong mơ bằng hợp tử” theo Quyết định số 15928/QĐ-SHTT, 24/03/2014, về việc chấp nhận đơn hợp lệ

18.2015lenhuhau

18.2015lenhuhau1

18.2015lenhuhau2

Địa chỉ ứng dụng

Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa, xã Xã Vĩnh Phước, Nha Trang

Kiến nghị

Xin kinh phí h? tr? ?? liên k?t v?i Công ty TNHH Du l?ch sinh thái Hòn Rùa ?? Tri?n khai th? nghi?m mô hình khai thác và phát tri?n ngu?n l?i rong M?-Sargassum b?n v?ng t?i ??o Hòn Rùa, Nha Trang