Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra, đánh giá nguồn cá bố mẹ và con giống tự nhiên của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) và đề xuất biện pháp khai thác bền vững Mã số đề tài: VAST06.05/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hải dương học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên Võ Văn Quang
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Cung cấp các dẫn liệu khoa học về thành phần loài và hiện trạng khai thác.
- Phân bố nguồn cá bố mẹ và con giống của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ.
- Đề xuất các giải pháp quản lý và khai thác bền vững họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Đề tài đã cung cấp thành phần loài và hiện trạng khai thác của cá Mú thương phẩm (bố mẹ) và con giống ở vùng biển Nam Trung Bộ.
-    Về ứng dụng: Các giải pháp quản lý khai thác và bảo tồn bền vững nguồn lợi cá Mú thương phẩm (bố mẹ) và con giống

vvquang

Những đóng góp mới

Bổ sung được 9 loài cá mú cho khu hệ, xác định được các bãi giống cá mú và ước tính sản lượng đánh bắt cá mú giống tự nhiên

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
1.    Võ Văn Quang, Trần Thị Hồng Hoa, Lê Thị Thu Thảo, Trần Công Thịnh, 2015. Đa dạng thành phần loài và kích thước khai thác của một số loài thuộc họ cá mú (Serranidae) vùng biển ven bờ Khánh Hòa. Tạp chí Sinh học, 37 (1): 10-19
2.    Nguyen Thị Tuong Vi, Vo Van Quang, Le Thi Thu Thao, Tran Thi Hong Hoa, Tran Cong Thinh, 2015. Availability of grouper (Serranidae) fingerlings and seed in the coral reef of Son Tra Peninsula, central Viet Nam. Aquaculture Asia, XX (1): 15-21.
3.    Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Phi Uy Vũ, Trần Thị Hồng Hoa và Trần Công Thịnh, 2016. Cá mú giống và bảo vệ bãi giống ở đầm Thị Nại, vịnh Quy Nhơn và đầm Cù Mông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 16 (1):  89-98.
4.    Võ Văn Quang, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Tường Vi, Trần Thị Hồng Hoa, Nguyễn Phi Uy Vũ và Trần Công Thịnh, 2016. Đa dạng thành phần loài và hiện trạng khai thác họ cá mú (Serranidae) vùng biển ven bờ Đà Nẵng Và Quảng Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 16 (4):  405-417.

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
1    Số liệu điều tra về thành phần loài và hiện trạng khai thác cá Mú vùng biển Nam Trung Bộ - Viện Hải dương học
2    Sơ đồ phân bố nguồn cá bố mẹ và vị trí bãi giốngcủa một số loài cá Mú có giá trị kinh tế cao vùng biển Nam Trung Bộ  -  Viện Hải dương học
3    Báo cáo Chuyên đề 1: Thành phần loài và hiện trạng khai thác cá Mú vùng biển Nam Trung Bộ   -  Viện Hải dương học
4    Báo cáo Chuyên đề 2: Thành phần loài, hiện trạng khai thác, mùa vụ xuất hiện cá Mú giống vùng biển Nam Trung Bộ - Viện Hải dương học
5    Báo cáo: Các giải pháp quản lý, khai thác bền vững và bảo tồn nguồn lợi cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) - Viện Hải dương học
6    Báo cáo tổng kết đề tài  - Viện Hải dương học và Trung tâm Thông tin-Tư liệu, Viện HL Khoa học và Công nghệ Việt Nam
7    Công bố 03 bài báo - Viện Hải dương học

- Các sản phẩm khác (nếu có): Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh, sử dụng số liệu phục vụ cho luận án.

Địa chỉ ứng dụng

Địa chỉ áp dụng: Kết quả đề tài là nguồn tư liệu cho các cơ quan quản lý về thủy sản (Chi cục Thủy sản) của các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Bình thuận  tham khảo để có chính sách quản lý về khai thác và con giống cá mú từ tự nhiên.

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
Cần điều tra về các bãi đẻ và khả năng phát tán và liên kết giữa  khu vực bãi đẻ và ương dưỡng.