Thông tin Đề tài

Tên đề tài Quan trắc và Phân tích Môi trường biển ven bờ Miền Trung năm 2016
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ KHCN về bảo vệ môi trường
Họ và tên TS. Phạm Thị Minh Hạnh
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng)
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

-    Đề tài được tiến hành từ năm 1996 đến nay nhằm mục đích có được một bộ số liệu đầy đủ, thường xuyên, định kỳ về chất lượng môi trường nước và trầm tích biển ven bờ miền Trung.
-    Số liệu thu thập được là cơ sở, phục vụ cho việc đánh giá diễn biến chất lượng môi trường biển trên quy mô quốc gia và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Kết quả quan trắc của các thông số chất lượng nước và trầm tích bao gồm: nhóm các thông số khí tượng-thuỷ văn, thuỷ lý-thuỷ hoá thông thường; nhóm các thông số dinh dưỡng và ô nhiễm hữu cơ; các kim loại nặng và xianua; vi sinh vật; dầu mỡ; chlorophyl a, b; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; sinh vật phù du và động vật đáy qua 2 đợt quan trắc tháng 4, 5/2016 và tháng 9, 10/2016 tại 8 điểm đo: Đèo Ngang, Đồng Hới, Cồn Cỏ, Thuận An, Đà Nẵng, Dung Quất, Sa Huỳnh và Quy Nhơn thuộc các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Định.
-    Về ứng dụng: Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi trường và các địa phương có điểm quan trắc có thể sử dụng kết quả quan trắc để đánh giá hiện trạng và kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình trạng ô nhiễm môi trường biển ven bờ miền Trung.

tmhanh

Những đóng góp mới

Bộ số liệu mới về chất lượng môi trường biển ven bờ miền Trung năm 2016.

Sản phẩm đề tài

+    Sản phẩm: gồm 2 báo cáo của 2 đợt quan trắc và 1 báo cáo tổng kết năm 2016.
+    Nơi lưu giữ: Trung tâm Thông tin, Tư liệu; Ban Kế hoạch Tài chính; Viện Cơ học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Trung tâm Quan trắc, Cục Kiểm soát Ô nhiễm (Tổng cục Môi trường).

Địa chỉ ứng dụng

Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
+    Về mạng lưới các điểm QT&PTMT biển ven bờ miền Trung nói riêng và biển ven bờ nước ta nói chung, đề nghị tiến tới thực hiện theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
+    Cần có cơ chế phối hợp giữa trạm với cơ quan phụ trách môi trường ở địa phương cũng như có quỹ dự phòng để kịp thời triển khai phối hợp quan trắc môi trường khi sự cố xảy ra.